1 ఆదియందు దేవుడు భూమ్యాకాశములను సృజించెను.
IN THE beginning God (prepared, formed, fashioned, and) created the heavens and the earth.

2 భూమి నిరాకారముగాను శూన్యముగాను ఉండెను; చీకటి అగాధ జలముపైన కమ్మియుండెను; దేవుని ఆత్మ జలములపైన అల్లాడుచుండెను.
The earth was without form and an empty waste, and darkness was upon the face of the very great deep. The Spirit of God was moving (hovering, brooding) over the face of the waters.

3 దేవుడు వెలుగు కమ్మని పలుకగా వెలుగు కలిగెను.
And God said, Let there be light; and there was light.

4 వెలుగు మంచిదైనట్టు దేవుడు చూచెను; దేవుడు వెలుగును చీకటిని వేరుపరచెను.
And God saw that the light was good (suitable, pleasant) and He approved it; and God separated the light from the darkness.

5 దేవుడు వెలుగునకు పగలనియు, చీకటికి రాత్రి అనియు పేరు పెట్టెను. అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా ఒక దినమాయెను.
And God called the light Day, and the darkness He called Night. And there was evening and there was morning, one day.

6 మరియు దేవుడు జలముల మధ్యనొక విశాలము కలిగి ఆ జలములను ఈ జలములను వేరుపరచునుగాకని పలికెను.
And God said, Let there be a firmament [the expanse of the sky] in the midst of the waters, and let it separate the waters [below] from the waters [above].

7 దేవుడు ఆ విశాలము చేసి విశాలము క్రింది జలములను విశాలము మీది జలములను వేరుపరపగా ఆ ప్రకారమాయెను.
And God made the firmament [the expanse] and separated the waters which were under the expanse from the waters which were above the expanse. And it was so.

8 దేవుడు ఆ విశాలమునకు ఆకాశమని పేరు పెట్టెను. అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా రెండవ దినమాయెను.
And God called the firmament Heavens. And there was evening and there was morning, a second day.

9 దేవుడు ఆకాశము క్రిందనున్న జలములొకచోటనే కూర్చబడి ఆరిన నేల కనబడును గాకని పలుకగా ఆ ప్రకారమాయెను.
And God said, Let the waters under the heavens be collected into one place [of standing], and let the dry land appear. And it was so.

10 దేవుడు ఆరిన నేలకు భూమి అని పేరు పెట్టెను, జలరాశికి ఆయన సముద్రములని పేరు పెట్టెను, అది మంచిదని దేవుడు చూచెను.
God called the dry land Earth, and the accumulated waters He called Seas. And God saw that this was good (fitting, admirable) and He approved it.

11 దేవుడు గడ్డిని విత్తనములిచ్చు చెట్లను భూమిమీద తమ తమ జాతి ప్రకారము తమలో విత్తనములుగల ఫలమిచ్చు ఫలవృక్షములను భూమి మొలిపించుగాకని పలుకగా ఆ ప్రకారమాయెను.
And God said, Let the earth put forth [tender] vegetation: plants yielding seed and fruit trees yielding fruit whose seed is in itself, each according to its kind, upon the earth. And it was so.

12 భూమి గడ్డిని తమ తమ జాతి ప్రకారము విత్తనములిచ్చు చెట్లను, తమ తమ జాతి ప్రకారము తమలో విత్తనములుగల ఫలవృక్షములను మొలిపింపగా అది మంచిదని దేవుడు చూచెను
The earth brought forth vegetation: plants yielding seed according to their own kinds and trees bearing fruit in which was their seed, each according to its kind. And God saw that it was good (suitable, admirable) and He approved it.

13 అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా మూడవ దినమాయెను.
And there was evening and there was morning, a third day.

14 దేవుడు పగటిని రాత్రిని వేరుపరచునట్లు ఆకాశ విశాలమందు జ్యోతులు కలుగునుగాకనియు, అవి సూచనలను కాలములను దిన సంవత్సరములను సూచించుటకై యుండుగాకనియు,
And God said, Let there be lights in the expanse of the heavens to separate the day from the night, and let them be signs and tokens [of God’s provident care], and [to mark] seasons, days, and years,

15 భూమిమీద వెలుగిచ్చుటకు అవి ఆకాశ విశాలమందు జ్యోతులై యుండుగాకనియు పలికెను; ఆ ప్రకారమాయెను.
And let them be lights in the expanse of the sky to give light upon the earth. And it was so.

16 దేవుడు ఆ రెండు గొప్ప జ్యోతులను, అనగా పగటిని ఏలుటకు పెద్ద జ్యోతిని రాత్రిని ఏలుటకు చిన్న జ్యోతిని నక్షత్రములను చేసెను.
And God made the two great lights–the greater light (the sun) to rule the day and the lesser light (the moon) to rule the night. He also made the stars.

17 భూమిమీద వెలుగిచ్చుటకును
And God set them in the expanse of the heavens to give light upon the earth,

18 పగటిని రాత్రిని ఏలుటకును వెలుగును చీకటిని వేరుపరచుటకును దేవుడు ఆకాశ విశాలమందు వాటినుంచెను; అది మంచిదని దేవుడు చూచెను.
To rule over the day and over the night, and to separate the light from the darkness. And God saw that it was good (fitting, pleasant) and He approved it.

19 అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా నాలుగవ దినమాయెను.
And there was evening and there was morning, a fourth day.

20 దేవుడు జీవముకలిగి చలించువాటిని జలములు సమృద్ధిగా పుట్టించును గాకనియు, పక్షులు భూమిపైని ఆకాశ విశాలములో ఎగురును గాకనియు పలికెను.
And God said, Let the waters bring forth abundantly and swarm with living creatures, and let birds fly over the earth in the open expanse of the heavens.

21 దేవుడు జలములలో వాటి వాటి జాతి ప్రకారము జలములు సమృద్ధిగా పుట్టించిన మహా మత్స్యములను, జీవముకలిగి చలించువాటినన్నిటిని, దాని దాని జాతి ప్రకారము రెక్కలుగల ప్రతి పక్షిని సృజించెను. అది మంచిదని దేవుడు చూచెను.
God created the great sea monsters and every living creature that moves, which the waters brought forth abundantly, according to their kinds, and every winged bird according to its kind. And God saw that it was good (suitable, admirable) and He approved it.

22 దేవుడు మీరు ఫలించి అభివృద్ధిపొంది సముద్ర జలములలో నిండి యుండుడనియు, పక్షులు భూమిమీద విస్తరించునుగాకనియు, వాటిని ఆశీర్వదించెను.
And God blessed them, saying, Be fruitful, multiply, and fill the waters in the seas, and let the fowl multiply in the earth.

23 అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా అయిదవ దినమాయెను.
And there was evening and there was morning, a fifth day.

24 దేవుడు వాటి వాటి జాతి ప్రకారము జీవముగల వాటిని, అనగా వాటి వాటి జాతి ప్రకారము పశువులను పురుగులను అడవి జంతువులను భూమి పుట్టించుగాకని పలికెను; ఆ ప్రకారమాయెను.
And God said, Let the earth bring forth living creatures according to their kinds: livestock, creeping things, and [wild] beasts of the earth according to their kinds. And it was so.

25 దేవుడు ఆ యా జాతుల ప్రకారము అడవి జంతువులను, ఆ యా జాతుల ప్రకారము పశువులను, ఆ యా జాతుల ప్రకారము నేలను ప్రాకు ప్రతి పురుగును చేసెను. అది మంచిదని దేవుడు చూచెను.
And God made the [wild] beasts of the earth according to their kinds, and domestic animals according to their kinds, and everything that creeps upon the earth according to its kind. And God saw that it was good (fitting, pleasant) and He approved it.

26 దేవుడు మన స్వరూపమందు మన పోలికె చొప్పున నరులను చేయుదము; వారు సముద్రపు చేపలను ఆకాశ పక్షులను పశువులను సమస్త భూమిని భూమిమీద ప్రాకు ప్రతి జంతువును ఏలుదురుగాకనియు పలికెను.
God said, Let Us [Father, Son, and Holy Spirit] make mankind in Our image, after Our likeness, and let them have complete authority over the fish of the sea, the birds of the air, the [tame] beasts, and over all of the earth, and over everything that creeps upon the earth.

27 దేవుడు తన స్వరూపమందు నరుని సృజించెను; దేవుని స్వరూపమందు వాని సృజించెను; స్త్రీనిగాను పురుషునిగాను వారిని సృజించెను.
So God created man in His own image, in the image and likeness of God He created him; male and female He created them.

28 దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించెను; ఎట్లనగా మీరు ఫలించి అభివృద్ధిపొంది విస్తరించి భూమిని నిండించి దానిని లోపరచుకొనుడి; సముద్రపు చేపలను ఆకాశ పక్షులను భూమిమీద ప్రాకు ప్రతి జీవిని ఏలుడని దేవుడు వారితో చెప్పెను.
And God blessed them and said to them, Be fruitful, multiply, and fill the earth, and subdue it [using all its vast resources in the service of God and man]; and have dominion over the fish of the sea, the birds of the air, and over every living creature that moves upon the earth.

29 దేవుడు ఇదిగో భూమిమీదనున్న విత్తనములిచ్చు ప్రతి చెట్టును విత్తనములిచ్చు వృక్షఫలముగల ప్రతి వృక్షమును మీకిచ్చియున్నాను; అవి మీకాహారమగును.
And God said, See, I have given you every plant yielding seed that is on the face of all the land and every tree with seed in its fruit; you shall have them for food.

30 భూమిమీదనుండు జంతువులన్నిటికిని ఆకాశ పక్షులన్నిటికిని భూమిమీద ప్రాకు సమస్త జీవులకును పచ్చని చెట్లన్నియు ఆహారమగునని పలికెను. ఆ ప్రకారమాయెను.
And to all the animals on the earth and to every bird of the air and to everything that creeps on the ground–to everything in which there is the breath of life–I have given every green plant for food. And it was so.

31 దేవుడు తాను చేసినది యావత్తును చూచినప్పుడు అది చాలమంచిదిగ నుండెను. అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా ఆరవ దినమాయెను.
And God saw everything that He had made, and behold, it was very good (suitable, pleasant) and He approved it completely. And there was evening and there was morning, a sixth day.