1 ఆదియందు దేవుడు భూమ్యాకాశములను సృజించెను.
A tirin Pathianin lei leh van a siam a.

2 భూమి నిరాకారముగాను శూన్యముగాను ఉండెను; చీకటి అగాధ జలముపైన కమ్మియుండెను; దేవుని ఆత్మ జలములపైన అల్లాడుచుండెను.
Tin, lei hi a chhiaa a ruak ngawt a ni a; tui thuk tak chung chu a thim mup a. Pathian Thlarau chuan tui chungte chu a awp reng a.

3 దేవుడు వెలుగు కమ్మని పలుకగా వెలుగు కలిగెను.
Tin, Pathianin, Eng lo awm rawh se, a ti a: tichuan eng a lo awm ta mai a.

4 వెలుగు మంచిదైనట్టు దేవుడు చూచెను; దేవుడు వెలుగును చీకటిని వేరుపరచెను.
Tin, Pathianin eng chu a en a, tha a ti hle a: tichuan Pathianin eng leh thim chu a then ta a.

5 దేవుడు వెలుగునకు పగలనియు, చీకటికి రాత్రి అనియు పేరు పెట్టెను. అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా ఒక దినమాయెను.
Tin, Pathianin eng chu Chhun a vuah a, thim chu Zan a vuah a. Tichuan tlai lam a awm a, zing lam a awm bawk a, a ni khatna chu.

6 మరియు దేవుడు జలముల మధ్యనొక విశాలము కలిగి ఆ జలములను ఈ జలములను వేరుపరచునుగాకని పలికెను.
Tin, Pathianin, Tui leh tui karah chuan boruak zau tak awm se la, chu chuan tui leh tuite chu then rawh se, a ti a.

7 దేవుడు ఆ విశాలము చేసి విశాలము క్రింది జలములను విశాలము మీది జలములను వేరుపరపగా ఆ ప్రకారమాయెను.
Tichuan Pathianin, boruak zau tak chu a siam a, boruak zau tak hnuaia tui awmte leh boruak zau tak chunga tui awmte chu a then ta a: chutiang chu a lo ni ta a.

8 దేవుడు ఆ విశాలమునకు ఆకాశమని పేరు పెట్టెను. అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా రెండవ దినమాయెను.
Tin, Pathianin boruak zau tak chu Van a vuah a. Tichuan, tlai lam a awm a, zing lam a awm bawka, a ni hnihna chu.

9 దేవుడు ఆకాశము క్రిందనున్న జలములొకచోటనే కూర్చబడి ఆరిన నేల కనబడును గాకని పలుకగా ఆ ప్రకారమాయెను.
Tin, Pathianin, Van hnuaia tuite chu hmun khatah awm khawm se la, khawmual chu lang rawh se, a ti a: tichuan chutiang chu a lo ni ta a.

10 దేవుడు ఆరిన నేలకు భూమి అని పేరు పెట్టెను, జలరాశికి ఆయన సముద్రములని పేరు పెట్టెను, అది మంచిదని దేవుడు చూచెను.
Tin, Pathianin khawmual chu Lei a vuah a; tui awm khawmte chu Tuifinriatte a vuah a: tin, Pathianin chu chu a en a, tha a ti hle a.

11 దేవుడు గడ్డిని విత్తనములిచ్చు చెట్లను భూమిమీద తమ తమ జాతి ప్రకారము తమలో విత్తనములుగల ఫలమిచ్చు ఫలవృక్షములను భూమి మొలిపించుగాకని పలుకగా ఆ ప్రకారమాయెను.
Tin, Pathianin, Leiin hnim te, thlai chi nei te, thei kung, leia anmahni chi awm dan tur anga rah, a rah chhunga a chi awmte chu chhuah rawh se, a ti a: tichuan chutiang chu a lo ni ta a.

12 భూమి గడ్డిని తమ తమ జాతి ప్రకారము విత్తనములిచ్చు చెట్లను, తమ తమ జాతి ప్రకారము తమలో విత్తనములుగల ఫలవృక్షములను మొలిపింపగా అది మంచిదని దేవుడు చూచెను
Tichuan lei chuan hnim te, thlai anmahni chi awm dan tur anga chi nei te, thing anmahni chi awm dan tur anga rah, a rah chhunga a chi awmte chu a chhuah ta a: tin, Pathianin a en a, tha a ti hle a.

13 అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా మూడవ దినమాయెను.
Tichuan tlai lam a awm a, zing lam a awm bawk a, a ni thumna chu.

14 దేవుడు పగటిని రాత్రిని వేరుపరచునట్లు ఆకాశ విశాలమందు జ్యోతులు కలుగునుగాకనియు, అవి సూచనలను కాలములను దిన సంవత్సరములను సూచించుటకై యుండుగాకనియు,
Tin, Pathianin, “Chhun leh zan thenna tirin van boruak zau takah chuan entute awm se la, chungte chu chhinchhiahna te, hun bi te, ni te, kum te hriatna tur ni rawh se.

15 భూమిమీద వెలుగిచ్చుటకు అవి ఆకాశ విశాలమందు జ్యోతులై యుండుగాకనియు పలికెను; ఆ ప్రకారమాయెను.
Lei chung en turin van boruak zau takah chuan entuahte awm bawk rawh se,” a ti a: tichuan chutiang chu a lo ni ta a.

16 దేవుడు ఆ రెండు గొప్ప జ్యోతులను, అనగా పగటిని ఏలుటకు పెద్ద జ్యోతిని రాత్రిని ఏలుటకు చిన్న జ్యోతిని నక్షత్రములను చేసెను.
Tichuan Pathianin entu ropui tak pahnihte khi a siam ta a; entu ropui zawk chu chhun rorel lurin entu ropui lo zawk chu zan rorel turin a siam a: arsite pawh khi a siam bawk a.

17 భూమిమీద వెలుగిచ్చుటకును
Tin, Pathianin chungte chu, lei chung en tur leh,

18 పగటిని రాత్రిని ఏలుటకును వెలుగును చీకటిని వేరుపరచుటకును దేవుడు ఆకాశ విశాలమందు వాటినుంచెను; అది మంచిదని దేవుడు చూచెను.
chhun chungah leh zan chunga rorel tur leh, eng leh thim then turin van boruak zau takah khian a dah ta a: tichuan Pathianin chu chu a en a, tha a ti hle a.

19 అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా నాలుగవ దినమాయెను.
Tichuan tlai lam a awm a, zing lam a awm bawk a, a ni lina chu.

20 దేవుడు జీవముకలిగి చలించువాటిని జలములు సమృద్ధిగా పుట్టించును గాకనియు, పక్షులు భూమిపైని ఆకాశ విశాలములో ఎగురును గాకనియు పలికెను.
Tin, Pathianin, tuite chuan thil siam che thei nunna neite tam tak chhuah teuh se la, savate pawh van boruak zau tak zawl duaiah, lei chungah chuan thlawk rawh se, a ti a.

21 దేవుడు జలములలో వాటి వాటి జాతి ప్రకారము జలములు సమృద్ధిగా పుట్టించిన మహా మత్స్యములను, జీవముకలిగి చలించువాటినన్నిటిని, దాని దాని జాతి ప్రకారము రెక్కలుగల ప్రతి పక్షిని సృజించెను. అది మంచిదని దేవుడు చూచెను.
Tichuan Pathianin tuifinriat thil nasa tak lian pui puite chu a siam a, thil nung che thei tinreng, tuiin a chhuah teuhte chu, anmahni chi awm dan tur ang theuhin a siam bawk a, sava thla nei tinreng pawh anmahni chi awm dan tur ang theuhin a siam bawk a: tin, Pathianin chu chu a en a, tha a ti hIe a

22 దేవుడు మీరు ఫలించి అభివృద్ధిపొంది సముద్ర జలములలో నిండి యుండుడనియు, పక్షులు భూమిమీద విస్తరించునుగాకనియు, వాటిని ఆశీర్వదించెను.
Tin, Pathianin, “Chi tam tak thlahin lo pung u la, tuifinriat tuite tikhat rawh u, savate pawh leiah pung rawh se,” tiin, mal a sawm a.

23 అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా అయిదవ దినమాయెను.
Tichuan tlai lam a awma, zing lam a awm bawk a, a ni ngana chu.

24 దేవుడు వాటి వాటి జాతి ప్రకారము జీవముగల వాటిని, అనగా వాటి వాటి జాతి ప్రకారము పశువులను పురుగులను అడవి జంతువులను భూమి పుట్టించుగాకని పలికెను; ఆ ప్రకారమాయెను.
Tin, Pathianin, “Lei chuan thil Nung anmahni chi awm dan tur ang theuhin, ran te, rannung te, ram sa te anmahni chi awm dan tur ang theuhin chhuah rawh se,” a ti a: tichuan chutiang chu a lo ni ta a.

25 దేవుడు ఆ యా జాతుల ప్రకారము అడవి జంతువులను, ఆ యా జాతుల ప్రకారము పశువులను, ఆ యా జాతుల ప్రకారము నేలను ప్రాకు ప్రతి పురుగును చేసెను. అది మంచిదని దేవుడు చూచెను.
Tichuan Pathianin ram sa anmahni chi awm dan tur ang theuhin, rante anmahni chi awm dan tur ang theuhin, leia thil bawkvaka kal zawng zawngte anmahni chi awm dan tur ang theuhin a siam a: tin, Pathianin chu chu a en a, tha a ti hle a.

26 దేవుడు మన స్వరూపమందు మన పోలికె చొప్పున నరులను చేయుదము; వారు సముద్రపు చేపలను ఆకాశ పక్షులను పశువులను సమస్త భూమిని భూమిమీద ప్రాకు ప్రతి జంతువును ఏలుదురుగాకనియు పలికెను.
Tin, Pathianin, “Kan anpuiin, keimahni ang takin, mihring siam i la, anni chu tuifinriata sangha chungah te, chungleng sava chungah te, ran chungah te, lei chung zawng zawngah te, rannung leia bawkvaka kal zawng zawng chungah te thu i neihtir ang u,” a ti a.

27 దేవుడు తన స్వరూపమందు నరుని సృజించెను; దేవుని స్వరూపమందు వాని సృజించెను; స్త్రీనిగాను పురుషునిగాను వారిని సృజించెను.
Tichuan Pathianin ama anpuiin mihring a siam a, Pathian anpui ngeiin a ni a siam ni; mipaah leh hmeichhiaah a siam a ni.

28 దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించెను; ఎట్లనగా మీరు ఫలించి అభివృద్ధిపొంది విస్తరించి భూమిని నిండించి దానిని లోపరచుకొనుడి; సముద్రపు చేపలను ఆకాశ పక్షులను భూమిమీద ప్రాకు ప్రతి జీవిని ఏలుడని దేవుడు వారితో చెప్పెను.
Tin, Pathianin anmahni mal a sawm a: Pathian vekin an hnenah, “Chi tam tak thlaha, lo pungin, leilung hi luah khat u la, in thu thuin awmtir rawh u; tuifinriata sangha chungah te, chungleng sava chungah te, thil Nung leia bawkvaka kal zawng zawng chungah te thu Nei bawk rawh u,” a ti a.

29 దేవుడు ఇదిగో భూమిమీదనున్న విత్తనములిచ్చు ప్రతి చెట్టును విత్తనములిచ్చు వృక్షఫలముగల ప్రతి వృక్షమును మీకిచ్చియున్నాను; అవి మీకాహారమగును.
Tin, Pathian vekin, “Ngai teh u, lei chung zawng zawnga thlai chi Nei awm tinreng leh thing tinreng, thing chi nei rah awmnate chu, ka pe che u a ni; in chaw atan a ni ang.

30 భూమిమీదనుండు జంతువులన్నిటికిని ఆకాశ పక్షులన్నిటికిని భూమిమీద ప్రాకు సమస్త జీవులకును పచ్చని చెట్లన్నియు ఆహారమగునని పలికెను. ఆ ప్రకారమాయెను.
tin, leia sa tinreng hnenah te, chung�leng sava tinreng hnenah te, thil, leia bawkvaka kal, nunna Nei tinreng hnenah te an chaw atan hnim hring tinreng ka pe a ni,” a ti a: tichuan chutiang chu a lo ni ta a.Tin, Pathianin a thil siam tinreng chu a en a, ngai teh, tha a ti em em a. Tichuan tlai lam a awm a, zing lam a awm bawk, a, a ni rukna chu.

31 దేవుడు తాను చేసినది యావత్తును చూచినప్పుడు అది చాలమంచిదిగ నుండెను. అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా ఆరవ దినమాయెను.
Tin, Pathianin a thil siam tinreng chu a en a, ngai teh, tha a ti em em a. Tichuan tlai lam a awm a, zing lam a awm bawk, a, a ni rukna chu.