0
అధ్యాయములు
0
వచనములు
0
పేర్లు
0
లేవీయులు

ప్రాధమిక సమాచారము

పుస్తకము పేరు: 1దినవృత్తాంతములు

రచయిత: ఎజ్రా

విభాగము: పాత నిబంధన

వర్గము: చరిత్ర

రచనాకాలము: సుమారు క్రీ.పూ. 450 – 430

చరిత్ర కాలము: క్రీ.పూ. 1000 – 960

వ్రాయబడిన స్థలము: ఇశ్రాయేలు

ఎవరికొరకు: ఇశ్రాయేలీయుల కొరకు

గణాంకములు

పుస్తకము సంఖ్య: 13

పాత నిబంధన నందు: 13

చరిత్ర నందు: 8

అధ్యాయములు: 29

వచనములు: 941

ముఖ్యమైన వ్యక్తులు

దావీదు

సొలోమోను

ముఖ్యమైన ప్రదేశములు

హెబ్రోను

యెరుషలేము

కిర్యతారీము

తూరు

 బయల్పెరాజీము

ముఖ్య వచనము(లు)

తన జనులగు ఇశ్రా యేలీయుల నిమిత్తము యెహోవా అతని రాజ్యమును ఉన్నత స్థితిలోనికి తెచ్చినందున ఆయన తన్ను ఇశ్రాయేలీయులమీద రాజుగా స్థిరపరచెనని దావీదు గ్రహించెను. (14:2)

1 దినవృత్తాంతములు అవగాహన

పరిచయము
రచయిత
రచనాకాలము
నేపధ్యములు
ఉద్దేశ్యము
ప్రత్యేకతలు
గమనించవలసిన అంశములు
దేవుని ప్రత్యక్షత
నేర్చుకొనవలసిన పాఠములు
స్తుతి, ఆరాధన అంశములు
నిర్మాణము
కాలక్రమము

1 దినవృత్తాంతములు డౌన్లోడ్ లు

క్రాస్ రిఫరెన్స్ లు వచనములు లేకుండా

క్రాస్ రిఫరెన్స్ లు వచనములతో

తెలుగు ఇంగ్లీషు పారలల్ బైబిలు

తెలుగు హీబ్రూ గ్రీకు పారలల్ బైబిలు

తెలుగు భారతీయ బాషల పారలల్ బైబిలు

తెలుగు ఇంగ్లీషు Transliteration బైబిలు

1 దినవృత్తాంతములు వచనములతో

1 దినవృత్తాంతములు వచనములు లేకుండా

1 దినవృత్తాంతములు అధ్యాయములు లేకుండా

1 దినవృత్తాంతములు ఇంగ్లీషు Transliteration