0
అధ్యాయములు
0
వచనములు
0
సార్లు ఒకటే
0
సార్లు క్రీస్తులో

ప్రాధమిక సమాచారము

పుస్తకము పేరు: ఎఫెసీయులకు

రచయిత: పౌలు

విభాగము: క్రొత్త నిబంధన

వర్గము: పౌలు పత్రికలు

రచనాకాలము: క్రీ. పూ 60

చరిత్ర కాలము: N.A

వ్రాయబడిన స్థలము: రోము

ఎవరికొరకు: ఎఫెసులోని క్రైస్తవులకు

గణాంకములు

పుస్తకము సంఖ్య: 49

క్రొత్త నిబంధన నందు: 10

పౌలు పత్రికలు నందు: 5

అధ్యాయములు: 6

వచనములు: 155

ముఖ్యమైన వ్యక్తులు

పౌలు

తుకికు

ముఖ్యమైన ప్రదేశములు

ఎఫెసు

ముఖ్య వచనము(లు)

శరీరమొక్కటే, ఆత్మయు ఒక్కడే; ఆ ప్రకారమే మీ పిలుపు విషయమై యొక్కటే నిరీక్షణ యందుండుటకు పిలువబడితిరి. ప్రభువు ఒక్కడే, విశ్వాసమొక్కటే, బాప్తిస్మమొక్కటే, అందరికి తండ్రియైన దేవుడు ఒక్కడే. ఆయన అందరికిపైగా ఉన్నవాడై అందరిలోను వ్యాపించి అందరిలో ఉన్నాడు (4:4-6)

ఎఫెసీ పత్రిక అవగాహన

గ్రంధము యొక్క సారాంశము, విశేషములు

గ్రంథములో దేవుని ప్రత్యక్షత

నేర్చుకొనవలసిన పాటములు

స్తుతి, ఆరాధన అంశములు

గ్రంధ నిర్మాణము