0
అధ్యాయములు
0
వచనములు
0
ధర్మశాస్త్రము
0
ప్రధాన యాజకుడు

ప్రాధమిక సమాచారము

పుస్తకము పేరు: హెబ్రీయులకు

రచయిత: పౌలు

విభాగము: క్రొత్త నిబంధన

వర్గము: పౌలు పత్రికలు

రచనాకాలము: క్రీ. పూ 70

చరిత్ర కాలము: N.A

వ్రాయబడిన స్థలము: రోము

ఎవరికొరకు: యూదు క్రైస్తవులకు

గణాంకములు

పుస్తకము సంఖ్య: 58

క్రొత్త నిబంధన నందు: 19

పౌలు పత్రికలు నందు: 14

అధ్యాయములు: 13

వచనములు: 303

ముఖ్యమైన వ్యక్తులు

N.A

ముఖ్యమైన ప్రదేశములు

రోము

ముఖ్య వచనము(లు)

ఆయన దేవుని మహిమ యొక్క తేజస్సును, ఆయన తత్వముయొక్క మూర్తిమంతమునైయుండి, తన మహత్తుగల మాటచేత సమస్తమును నిర్వహించుచు, పాపముల విషయములో శుద్ధీకరణము తానే చేసి, దేవదూతలకంటె ఎంత శ్రేష్ఠమైన నామము పొందెనో వారికంటె అంత శ్రేష్ఠుడై, ఉన్నత లోకమందు మహామహుడగు దేవుని కుడిపార్శ్వమున కూర్చుం డెను. (1:3, 4)

హెబ్రీ పత్రిక అవగాహన

గ్రంధము యొక్క సారాంశము, విశేషములు

గ్రంథములో దేవుని ప్రత్యక్షత

నేర్చుకొనవలసిన పాటములు

స్తుతి, ఆరాధన అంశములు

గ్రంధ నిర్మాణము