0
అధ్యాయములు
0
వచనములు
0
నీతిమంతుడు
0
స్నేహితులు

ప్రాధమిక సమాచారము

పుస్తకము పేరు: యోబు

రచయిత: తెలియదు

విభాగము: పాత నిబంధన

వర్గము: జ్ఞానము

రచనాకాలము: తెలియదు

చరిత్ర కాలము: తెలియదు

వ్రాయబడిన స్థలము:తెలియదు

ఎవరికొరకు: ఇశ్రాయేలీయుల కొరకు

గణాంకములు

పుస్తకము సంఖ్య: 18

పాత నిబంధన నందు: 18

 జ్ఞానము నందు: 1

అధ్యాయములు: 42

వచనములు: 1070

ముఖ్యమైన వ్యక్తులు

యోబు

ఎలీఫజు

బిల్డదు

జోఫరు

ఎలీహు

ముఖ్యమైన ప్రదేశములు

ఊజు

ముఖ్య వచనము(లు)

అందుకు యెహోవా నీవు నా సేవకుడైన యోబు సంగతి ఆలోచించితివా? అతడు యథార్థవర్తనుడును న్యాయవంతుడునై దేవునియందు భయభక్తులు కలిగి చెడు తనము విసర్జించిన వాడు, భూమిమీద అతనివంటి వాడెవడును లేడు. నిష్కారణముగా అతనిని పాడుచేయుటకు నీవు నన్ను ప్రేరేపించినను అతడు ఇంకను తన యథార్థతను వదలక నిలకడగా నున్నాడనగా (2:3)

యోబు అవగాహన

 • పరిచయము
 • రచయిత
 • రచనాకాలము
 • నేపధ్యములు
 • ఉద్దేశ్యము
 • ప్రత్యేకతలు
 • గమనించవలసిన అంశములు
 • దేవుని ప్రత్యక్షత
 • నేర్చుకొనవలసిన పాఠములు
 • స్తుతి, ఆరాధన అంశములు
 • నిర్మాణము
 • కాలక్రమము

యోబు డౌన్లోడ్ లు

రిఫరెన్స్ బైబిలు వచనములు లేకుండా

రిఫరెన్స్ బైబిలు వచనములతో

తెలుగు ఇంగ్లీషు పారలల్ బైబిలు

తెలుగు భారతీయ బాషల పారలల్ బైబిలు

తెలుగు హీబ్రూ గ్రీకు పారలల్ బైబిలు

తెలుగు ఇంగ్లీషు Transliteration బైబిలు

యోబు వచనములతో

యోబు వచనములు లేకుండా

యోబు అధ్యాయములు లేకుండా

యోబు ఇంగ్లీషు Transliteration