0
అధ్యాయములు
0
వచనములు
0
రాజు
0
నిబంధన మందసము

ప్రాధమిక సమాచారము

పుస్తకము పేరు: 2 సమూయేలు

రచయిత: నాతాను

విభాగము: పాత నిబంధన

వర్గము: చరిత్ర

రచనాకాలము: సుమారు క్రీ.పూ. 930

చరిత్ర కాలము: క్రీ.పూ. 1003 – 980

వ్రాయబడిన స్థలము: యెరుషలేము

ఎవరికొరకు: ఇశ్రాయేలీయుల కొరకు

గణాంకములు

పుస్తకము సంఖ్య: 10

పాత నిబంధన నందు: 10

చరిత్ర నందు: 5

అధ్యాయములు: 24

వచనములు: 695

ముఖ్యమైన వ్యక్తులు

దావీదు

యోవాబు

బత్షేబ

నాతాను

అబ్షాలోము

ముఖ్యమైన ప్రదేశములు

హెబ్రోను

యెరుషలేము

గాతు

మోయాబు

ఎదోము

రబ్బా

మహనయీము

ముఖ్య వచనము(లు)

ఇశ్రాయేలీయులమీద యెహోవా తన్ను రాజుగా స్థిరపరచెననియు, ఇశ్రాయేలీయులనుబట్టి ఆయన జనుల నిమిత్తము, రాజ్యము ప్రబలము చేయుననియు దావీదు గ్రహించెను (5:12)

2 సమూయేలు అవగాహన

2 సమూయేలు అధ్యాయముల స్టడీ

2 సమూయేలు డౌన్లోడ్ లు

2 సమూయేలు PPT

రిఫరెన్స్ బైబిలు వచనములు లేకుండా

రిఫరెన్స్ బైబిలు వచనములతో

తెలుగు ఇంగ్లీషు పారలల్ బైబిలు

తెలుగు భారతీయ బాషల పారలల్ బైబిలు

తెలుగు హీబ్రూ గ్రీకు పారలల్ బైబిలు