0
అధ్యాయములు
0
వచనములు
0
సంతోష హృదయము
0
రక్షకుడు

ప్రాధమిక సమాచారము

పుస్తకము పేరు: ఫిలిప్పీయులకు

రచయిత: పౌలు

విభాగము: క్రొత్త నిబంధన

వర్గము: పౌలు పత్రికలు

రచనాకాలము: క్రీ. పూ 61

చరిత్ర కాలము: N.A

వ్రాయబడిన స్థలము: రోము

ఎవరికొరకు: ఫిలిప్పీలోని క్రైస్తవులకు

గణాంకములు

పుస్తకము సంఖ్య: 50

క్రొత్త నిబంధన నందు: 11

పౌలు పత్రికలు నందు: 6

అధ్యాయములు: 4

వచనములు: 104

ముఖ్యమైన వ్యక్తులు

పౌలు

తిమోతి

ఎఫప్రోదితు

యువొదియ

సుంటుకే

ముఖ్యమైన ప్రదేశములు

ఫిలిప్పీ

ముఖ్య వచనము(లు)

ఎల్లప్పుడును ప్రభువునందు ఆనందించుడి, మరల చెప్పుదును ఆనందించుడి (4:4)

ఫిలిప్పీ పత్రిక అవగాహన

గ్రంధము యొక్క సారాంశము, విశేషములు

గ్రంథములో దేవుని ప్రత్యక్షత

నేర్చుకొనవలసిన పాటములు

స్తుతి, ఆరాధన అంశములు

గ్రంధ నిర్మాణము