0
అధ్యాయములు
0
వచనములు
0
ప్రవక్త
0
రాజ కుటుంబము

ప్రాధమిక సమాచారము

పుస్తకము పేరు: జెఫన్యా

రచయిత: జెఫన్యా

విభాగము: పాత నిబంధన

వర్గము: చిన్న ప్రవక్తలు

రచనాకాలము: క్రీ. పూ 640 – 621

చరిత్ర కాలము: క్రీ.పూ 640 – 621

వ్రాయబడిన స్థలము: యూదా

ఎవరికొరకు: ఇశ్రాయేలు ప్రజల కొరకు

గణాంకములు

పుస్తకము సంఖ్య: 36

పాత నిబంధన నందు: 36

చిన్న ప్రవక్తల నందు: 9

అధ్యాయములు: 3

వచనములు: 53

ముఖ్యమైన వ్యక్తులు

జెఫన్యా

ముఖ్యమైన ప్రదేశములు

యూదా

ముఖ్య వచనము(లు)

దేశములో సాత్వికులై ఆయన న్యాయవిధుల ననుసరించు సమస్త దీనులారా, యెహోవాను వెదకుడి; మీరు వెదకి వినయము గలవారై నీతిని అనుసరించిన యెడల ఒకవేళ ఆయన ఉగ్రత దినమున మీరు దాచబడుదురు (2:3)

జెఫన్యా అవగాహన

గ్రంధము యొక్క సారాంశము, విశేషములు

గ్రంథములో దేవుని ప్రత్యక్షత

నేర్చుకొనవలసిన పాటములు

స్తుతి, ఆరాధన అంశములు

గ్రంధ నిర్మాణము