0
అధ్యాయములు
0
వచనములు
0
మహాజ్ఞాని
0
గొప్ప దేవాలయము

ప్రాధమిక సమాచారము

పుస్తకము పేరు: 1 రాజులు

రచయిత: యిర్మియా

విభాగము: పాత నిబంధన

వర్గము: చరిత్ర

రచనాకాలము: సుమారు క్రీ.పూ. 560 – 538

చరిత్ర కాలము: క్రీ.పూ. 971 – 851

వ్రాయబడిన స్థలము: ఇశ్రాయేలు

ఎవరికొరకు: ఇశ్రాయేలీయుల కొరకు

గణాంకములు

పుస్తకము సంఖ్య: 11

పాత నిబంధన నందు: 11

చరిత్ర నందు: 6

అధ్యాయములు: 22

వచనములు: 816

ముఖ్యమైన వ్యక్తులు

దావీదు

సొలోమోను

రెహబాము

యరోబాము

ఏలియా

ఆహాబు

యెజెబేలు

ముఖ్యమైన ప్రదేశములు

షెకెము

ఇశ్రాయేలు

యూదా

యెరుషలేము

దాను

బేతేలు

సమరయ

కర్మేలు పర్వతము

రామోత్గిలాదు

యెజ్రెయేలు

తిర్సా

ముఖ్య వచనము(లు)

 నీ తండ్రియైన దావీదు నడిచినట్లు నీవును యథార్థ హృదయుడవై నీతినిబట్టి నడుచుకొని, నేను నీకు సెలవిచ్చినదంతటి ప్రకారము చేసి నా కట్టడలను విధులను అనుసరించిన యెడల నీ సంతతిలో ఒకడు ఇశ్రాయేలీయులమీద సింహాసనాసీనుడై యుండక మానడని నీ తండ్రియైన దావీదునకు నేను సెలవిచ్చియున్నట్లు ఇశ్రాయేలీయుల మీద నీ సింహాసనమును చిరకాలము వరకు స్థిరపరచుదును. (9:4, 5)

1 రాజులు అవగాహన

పరిచయము
రచయిత
రచనాకాలము
నేపధ్యములు
ఉద్దేశ్యము
ప్రత్యేకతలు
గమనించవలసిన అంశములు
దేవుని ప్రత్యక్షత
నేర్చుకొనవలసిన పాఠములు
స్తుతి, ఆరాధన అంశములు
నిర్మాణము
కాలక్రమము

1 రాజులు డౌన్లోడ్ లు

క్రాస్ రిఫరెన్స్ లు వచనములతో

క్రాస్ రిఫరెన్స్ లు వచనములు లేకుండా

తెలుగు ఇంగ్లీషు పారలల్ బైబిలు

తెలుగు భారతీయ బాషల పారలల్ బైబిలు

తెలుగు హీబ్రూ గ్రీకు పారలల్ బైబిలు

తెలుగు ఇంగ్లీషు Transliteration బైబిలు

1 రాజులు వచనములతో

1 రాజులు వచనములు లేకుండా

1 రాజులు అధ్యాయములు లేకుండా

1 రాజులు ఇంగ్లీషు Transliteration