0
అధ్యాయములు
0
వచనములు
0
ప్రవక్త
0
సంవత్సరముల నిశ్శబ్దము

ప్రాధమిక సమాచారము

పుస్తకము పేరు: మలాకీ

రచయిత: మలాకీ

విభాగము: పాత నిబంధన

వర్గము: చిన్న ప్రవక్తలు

రచనాకాలము: క్రీ. పూ 430

చరిత్ర కాలము: క్రీ.పూ 430

వ్రాయబడిన స్థలము: యెరుషలేము

ఎవరికొరకు: ఇశ్రాయేలు ప్రజల కొరకు

గణాంకములు

పుస్తకము సంఖ్య: 39

పాత నిబంధన నందు: 39

చిన్న ప్రవక్తల నందు: 12

అధ్యాయములు: 4

వచనములు: 55

ముఖ్యమైన వ్యక్తులు

మలాకీ

ముఖ్యమైన ప్రదేశములు

యెరుషలేము

ముఖ్య వచనము(లు)

ఏలయనగా నియమింపబడిన దినము వచ్చుచున్నది, కొలిమి కాలునట్లు అది కాలును; గర్విష్ఠులందరును దుర్మార్గులందరును కొయ్యకాలువలె ఉందురు, వారిలో ఒకనికి వేరైనను చిగురైనను లేకుండ, రాబోవు దినము అందరిని కాల్చివేయునని సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు. అయితే నా నామమందు భయ భక్తులు గలవారగు మీకు నీతి సూర్యుడు ఉదయించును; అతని రెక్కలు ఆరోగ్యము కలుగజేయును గనుక మీరు బయలుదేరి క్రొవ్విన దూడలు గంతులు వేయునట్లు గంతులు వేయుదురు (4:1, 2)

మలాకీ అవగాహన

గ్రంధము యొక్క సారాంశము, విశేషములు

గ్రంథములో దేవుని ప్రత్యక్షత

నేర్చుకొనవలసిన పాటములు

స్తుతి, ఆరాధన అంశములు

గ్రంధ నిర్మాణము