0
అధ్యాయములు
0
వచనములు
0
ప్రవక్త
0
గొప్ప పట్టణము

ప్రాధమిక సమాచారము

పుస్తకము పేరు: నహూము

రచయిత: నహూము

విభాగము: పాత నిబంధన

వర్గము: చిన్న ప్రవక్తలు

రచనాకాలము: క్రీ. పూ 663 – 612

చరిత్ర కాలము: క్రీ.పూ 663 – 612

వ్రాయబడిన స్థలము: ఇశ్రాయేలు

ఎవరికొరకు: ఇశ్రాయేలు, నీనెవె ప్రజల కొరకు

గణాంకములు

పుస్తకము సంఖ్య: 34

పాత నిబంధన నందు: 34

చిన్న ప్రవక్తల నందు: 7

అధ్యాయములు: 3

వచనములు: 43

ముఖ్యమైన వ్యక్తులు

NA

ముఖ్యమైన ప్రదేశములు

అష్షూరు

ముఖ్య వచనము(లు)

యెహోవా ఉత్తముడు, శ్రమ దినమందు ఆయన ఆశ్రయదుర్గము, తనయందు నమ్మికయుంచువారిని ఆయన ఎరుగును. ప్రళయజలమువలె ఆయన ఆ పురస్థానమును నిర్మూలము చేయును, తన శత్రువులు అంధకారములో దిగువరకు ఆయన వారిని తరుమును, యెహోవాను గూర్చి మీ దురాలోచన యేమి? బాధ రెండవమారు రాకుండ ఆయన బొత్తిగా దానిని నివారణచేయును (1:7-9)

నహూము అవగాహన

గ్రంధము యొక్క సారాంశము, విశేషములు

గ్రంథములో దేవుని ప్రత్యక్షత

నేర్చుకొనవలసిన పాటములు

స్తుతి, ఆరాధన అంశములు

గ్రంధ నిర్మాణము