0
అధ్యాయములు
0
వచనములు
0
శిష్యుడు
0
ఆతిధ్యము

ప్రాధమిక సమాచారము

పుస్తకము పేరు: 3 యోహాను

రచయిత: యోహాను

విభాగము: క్రొత్త నిబంధన

వర్గము: సార్వత్రిక పత్రికలు

రచనాకాలము: క్రీ. పూ 90

చరిత్ర కాలము: N.A

వ్రాయబడిన స్థలము: ఎఫెసు

ఎవరికొరకు: గాయునకు

గణాంకములు

పుస్తకము సంఖ్య: 64

క్రొత్త నిబంధన నందు: 25

సార్వత్రిక పత్రికలు నందు: 6

అధ్యాయములు: 1

వచనములు: 14

ముఖ్యమైన వ్యక్తులు

యోహాను

గాయు

దియొత్రెఫే

దేమేత్రి

ముఖ్యమైన ప్రదేశములు

ఎఫెసు

ముఖ్య వచనము(లు)

 ప్రియుడా, వారు పరదేశులైనను సహోదరులుగా ఉన్నవారికి నీవు చేసినదెల్ల విశ్వాసికి తగినట్టుగా చేయుచున్నావు. (1:5)

3 యోహాను పత్రిక అవగాహన

గ్రంధము యొక్క సారాంశము, విశేషములు

గ్రంథములో దేవుని ప్రత్యక్షత

నేర్చుకొనవలసిన పాటములు

స్తుతి, ఆరాధన అంశములు

గ్రంధ నిర్మాణము