0
అధ్యాయములు
0
వచనములు
0
తప్పు మార్గము
0
సత్యమార్గము

ప్రాధమిక సమాచారము

పుస్తకము పేరు: 2 ధెస్సలొనీకయులకు

రచయిత: పౌలు

విభాగము: క్రొత్త నిబంధన

వర్గము: పౌలు పత్రికలు

రచనాకాలము: క్రీ. పూ 51 – 52

చరిత్ర కాలము: N.A

వ్రాయబడిన స్థలము: కొరింధు

ఎవరికొరకు: ధెస్సలొనీకలోని క్రైస్తవులకు

గణాంకములు

పుస్తకము సంఖ్య: 53

క్రొత్త నిబంధన నందు: 14

పౌలు పత్రికలు నందు: 9

అధ్యాయములు: 3

వచనములు: 47

ముఖ్యమైన వ్యక్తులు

పౌలు

సీల

తిమోతి

ముఖ్యమైన ప్రదేశములు

ధెస్సలొనీక

ముఖ్య వచనము(లు)

దేవునియందలి ప్రేమయు క్రీస్తు చూపిన ఓర్పును మీకు కలుగునట్లు ప్రభువు మీ హృదయములను ప్రేరేపించును గాక. (3:5)

2 ధెస్సలొనీక పత్రిక అవగాహన

గ్రంధము యొక్క సారాంశము, విశేషములు

గ్రంథములో దేవుని ప్రత్యక్షత

నేర్చుకొనవలసిన పాటములు

స్తుతి, ఆరాధన అంశములు

గ్రంధ నిర్మాణము