0
అధ్యాయములు
0
వచనములు
0
సంఘము
0
ఆరోహణము

ప్రాధమిక సమాచారము

పుస్తకము పేరు: 1 ధెస్సలొనీకయులకు

రచయిత: పౌలు

విభాగము: క్రొత్త నిబంధన

వర్గము: పౌలు పత్రికలు

రచనాకాలము: క్రీ. పూ 51

చరిత్ర కాలము: N.A

వ్రాయబడిన స్థలము: కొరింధు

ఎవరికొరకు: ధెస్సలొనికలోని క్రైస్తవులకు

గణాంకములు

పుస్తకము సంఖ్య: 52

క్రొత్త నిబంధన నందు: 13

పౌలు పత్రికలు నందు: 8

అధ్యాయములు: 5

వచనములు: 89

ముఖ్యమైన వ్యక్తులు

పౌలు

తిమోతి

సీల

ముఖ్యమైన ప్రదేశములు

ధెస్సలొనిక

ముఖ్య వచనము(లు)

యేసు మృతిపొంది తిరిగిలేచెనని మనము నమ్మినయెడల, అదే ప్రకారము యేసునందు నిద్రించినవారిని దేవుడాయనతో కూడ వెంటబెట్టుకొని వచ్చును. (4:14)

1 ధెస్సలొనీక పత్రిక అవగాహన

గ్రంధము యొక్క సారాంశము, విశేషములు

గ్రంథములో దేవుని ప్రత్యక్షత

నేర్చుకొనవలసిన పాటములు

స్తుతి, ఆరాధన అంశములు

గ్రంధ నిర్మాణము