0
అధ్యాయములు
0
వచనములు
0
ప్రవక్త ఆరోహణము
0
పాళ్లు అభిషేకము

ప్రాధమిక సమాచారము

పుస్తకము పేరు: 2 రాజులు

రచయిత: యిర్మియా

విభాగము: పాత నిబంధన

వర్గము: చరిత్ర

రచనాకాలము: సుమారు క్రీ.పూ. 560 – 538

చరిత్ర కాలము: క్రీ.పూ. 930 – 586

వ్రాయబడిన స్థలము: ఇశ్రాయేలు

ఎవరికొరకు: ఇశ్రాయేలీయుల కొరకు

గణాంకములు

పుస్తకము సంఖ్య: 12

పాత నిబంధన నందు: 12

చరిత్ర నందు: 7

అధ్యాయములు: 25

వచనములు: 719

ముఖ్యమైన వ్యక్తులు

ఏలియా

ఎలీషా

షూనేమీయురాలు

నయమాను

యెజెబెలు

జెహు

యోవాషు

హిజ్కియా

సన్హెరీబు

యెషయా

మనస్షే

యోషియా

యెహోయాకీము

సిద్కియా

నెబుకద్నెజరు

ముఖ్యమైన ప్రదేశములు

యెరికో

ఎదోము

షూనేము

గిల్గాలు

దోతాను

సమరయ

దమస్కు

రామోత్గిలాదు

యెరుషలేము

ముఖ్య వచనము(లు)

అయినను మీ దుర్మార్గములను విడిచిపెట్టి, నేను మీ పితరులకు ఆజ్ఞాపించినట్టియు, నా సేవకులగు ప్రవక్తలద్వారా మీకప్పగించినట్టియు ధర్మశాస్త్రమునుబట్టి నా ఆజ్ఞలను కట్టడలను ఆచరించుడని సెలవిచ్చి, ప్రవక్తలందరి ద్వారాను దీర్ఘదర్శుల ద్వారాను యెహోవా ఇశ్రాయేలు వారికిని యూదా వారికిని సాక్ష్యము పలికించినను,
వారు విననివారై తమ దేవుడైన యెహోవా దృష్టికి విశ్వాసఘాతుకులైన తమ పితరులు ముష్కరులైనట్లు తామును ముష్కరులైరి (17:13, 14)

2 రాజులు అవగాహన

పరిచయము
రచయిత
రచనాకాలము
నేపధ్యములు
ఉద్దేశ్యము
ప్రత్యేకతలు
గమనించవలసిన అంశములు
దేవుని ప్రత్యక్షత
నేర్చుకొనవలసిన పాఠములు
స్తుతి, ఆరాధన అంశములు
నిర్మాణము
కాలక్రమము

2 రాజులు డౌన్లోడ్ లు