0
అధ్యాయములు
0
వచనములు
0
విశ్వాసము
0
విశ్వాస క్రియలు

ప్రాధమిక సమాచారము

పుస్తకము పేరు: యాకోబు

రచయిత: యాకోబు

విభాగము: క్రొత్త నిబంధన

వర్గము: సార్వత్రిక పత్రికలు

రచనాకాలము: క్రీ. పూ 49

చరిత్ర కాలము: N.A

వ్రాయబడిన స్థలము: యెరుషలేము

ఎవరికొరకు: యూదు క్రైస్తవులకు

గణాంకములు

పుస్తకము సంఖ్య: 59

క్రొత్త నిబంధన నందు: 20

సార్వత్రిక పత్రికలు నందు: 1

అధ్యాయములు: 5

వచనములు: 108

ముఖ్యమైన వ్యక్తులు

N.A

ముఖ్యమైన ప్రదేశములు

యెరుషలేము

ముఖ్య వచనము(లు)

అయితే ఒకడు నీకు విశ్వాసమున్నది, నాకు క్రియలున్నవి; క్రియలు లేకుండ నీ విశ్వాసము నాకు కనుపరచుము, నేను నా క్రియలచేత నా విశ్వాసము నీకు కనుపరతునని చెప్పును (2:18)

యాకోబు పత్రిక అవగాహన

గ్రంధము యొక్క సారాంశము, విశేషములు

గ్రంథములో దేవుని ప్రత్యక్షత

నేర్చుకొనవలసిన పాటములు

స్తుతి, ఆరాధన అంశములు

గ్రంధ నిర్మాణము