0
అధ్యాయములు
0
వచనములు
0
ఆత్మీయ తండ్రి
0
ఆత్మీయ కూమారుడు

ప్రాధమిక సమాచారము

పుస్తకము పేరు: 1 తిమోతి

రచయిత: పౌలు

విభాగము: క్రొత్త నిబంధన

వర్గము: పౌలు పత్రికలు

రచనాకాలము: క్రీ. పూ 64

చరిత్ర కాలము: N.A

వ్రాయబడిన స్థలము: రోము

ఎవరికొరకు: తిమోతికి

గణాంకములు

పుస్తకము సంఖ్య: 54

క్రొత్త నిబంధన నందు: 15

పౌలు పత్రికలు నందు: 10

అధ్యాయములు: 6

వచనములు: 113

ముఖ్యమైన వ్యక్తులు

పౌలు

తిమోతి

ముఖ్యమైన ప్రదేశములు

ఎఫెసు

ముఖ్య వచనము(లు)

 నీ యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. (4:12)

1 తిమోతి పత్రిక అవగాహన

గ్రంధము యొక్క సారాంశము, విశేషములు

గ్రంథములో దేవుని ప్రత్యక్షత

నేర్చుకొనవలసిన పాటములు

స్తుతి, ఆరాధన అంశములు

గ్రంధ నిర్మాణము