0
అధ్యాయములు
0
వచనములు
0
ధర్మశాస్త్రము
0
శిలువ

ప్రాధమిక సమాచారము

పుస్తకము పేరు: రోమీయులకు

రచయిత: పౌలు

విభాగము: క్రొత్త నిబంధన

వర్గము: పౌలు పత్రికలు

రచనాకాలము: క్రీ. పూ 57

చరిత్ర కాలము: N.A

వ్రాయబడిన స్థలము: కొరింధు

ఎవరికొరకు: రోమాలోని క్రైస్తవులకు

గణాంకములు

పుస్తకము సంఖ్య: 45

క్రొత్త నిబంధన నందు: 6

పౌలు పత్రికలు నందు: 1

అధ్యాయములు: 16

వచనములు: 433

ముఖ్యమైన వ్యక్తులు

పౌలు

ఫీబే

ముఖ్యమైన ప్రదేశములు

రోము

ముఖ్య వచనము(లు)

కాబట్టి విశ్వాసమూలమున మనము నీతిమంతులముగా తీర్చబడి, మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుద్వారా దేవునితో సమాధానము కలిగియుందము (5:1)

రోమా పత్రిక అవగాహన

గ్రంధము యొక్క సారాంశము, విశేషములు

గ్రంథములో దేవుని ప్రత్యక్షత

నేర్చుకొనవలసిన పాటములు

స్తుతి, ఆరాధన అంశములు

గ్రంధ నిర్మాణము