0
అధ్యాయములు
0
వచనములు
0
గవర్నర్
0
గుమ్మములు

ప్రాధమిక సమాచారము

పుస్తకము పేరు: నెహెమ్యా

రచయిత: నెహెమ్యా

విభాగము: పాత నిబంధన

వర్గము: చరిత్ర

రచనాకాలము: సుమారు క్రీ.పూ. 445 – 432

చరిత్ర కాలము: క్రీ.పూ. 486 – 432

వ్రాయబడిన స్థలము: యెరుషలేము

ఎవరికొరకు: ఇశ్రాయేలీయుల కొరకు

గణాంకములు

పుస్తకము సంఖ్య: 16

పాత నిబంధన నందు: 16

చరిత్ర నందు: 11

అధ్యాయములు: 13

వచనములు: 406

ముఖ్యమైన వ్యక్తులు

నెహెమ్యా

ఎజ్రా

 సన్బల్లటు

టోబీయా

ముఖ్యమైన ప్రదేశములు

సూషను

యెరుషలేము

ముఖ్య వచనము(లు)

ఈ ప్రకారముగా ఏలూలు మాసము ఇరువది యయిదవ దినమందు, అనగా ఏబదిరెండు దినములకు ప్రాకారమును కట్టుట సమాప్తమాయెను. అయితే మా శత్రువులు ఈ సంగతి వినినప్పుడును, మా చుట్టునుండు అన్యజనులందరు జరిగిన పని చూచినప్పుడును, వారు బహుగా అధైర్యపడిరి; ఏలయనగా ఈ పని మా దేవునివలన జరిగినదని వారు తెలిసికొనిరి (6:15, 16)

నెహెమ్యా అవగాహన

గ్రంధము యొక్క సారాంశము, విశేషములు

గ్రంథములో దేవుని ప్రత్యక్షత

నేర్చుకొనవలసిన పాటములు

స్తుతి, ఆరాధన అంశములు

గ్రంధ నిర్మాణము