0
అధ్యాయములు
0
వచనములు
0
గవర్నర్
0
గుమ్మములు

ప్రాధమిక సమాచారము

పుస్తకము పేరు: నెహెమ్యా

రచయిత: నెహెమ్యా

విభాగము: పాత నిబంధన

వర్గము: చరిత్ర

రచనాకాలము: సుమారు క్రీ.పూ. 445 – 432

చరిత్ర కాలము: క్రీ.పూ. 486 – 432

వ్రాయబడిన స్థలము: యెరుషలేము

ఎవరికొరకు: ఇశ్రాయేలీయుల కొరకు

గణాంకములు

పుస్తకము సంఖ్య: 16

పాత నిబంధన నందు: 16

చరిత్ర నందు: 11

అధ్యాయములు: 13

వచనములు: 406

ముఖ్యమైన వ్యక్తులు

నెహెమ్యా

ఎజ్రా

 సన్బల్లటు

టోబీయా

ముఖ్యమైన ప్రదేశములు

సూషను

యెరుషలేము

ముఖ్య వచనము(లు)

ఈ ప్రకారముగా ఏలూలు మాసము ఇరువది యయిదవ దినమందు, అనగా ఏబదిరెండు దినములకు ప్రాకారమును కట్టుట సమాప్తమాయెను. అయితే మా శత్రువులు ఈ సంగతి వినినప్పుడును, మా చుట్టునుండు అన్యజనులందరు జరిగిన పని చూచినప్పుడును, వారు బహుగా అధైర్యపడిరి; ఏలయనగా ఈ పని మా దేవునివలన జరిగినదని వారు తెలిసికొనిరి (6:15, 16)

నెహెమ్యా అవగాహన

 • పరిచయము
 • రచయిత
 • రచనాకాలము
 • నేపధ్యములు
 • ఉద్దేశ్యము
 • ప్రత్యేకతలు
 • గమనించవలసిన అంశములు
 • దేవుని ప్రత్యక్షత
 • నేర్చుకొనవలసిన పాఠములు
 • స్తుతి, ఆరాధన అంశములు
 • నిర్మాణము
 • కాలక్రమము

నెహెమ్యా డౌన్లోడ్ లు

PPT

రిఫరెన్స్ బైబిలు వచనములు లేకుండా

రిఫరెన్స్ బైబిలు వచనములతో

తెలుగు ఇంగ్లీషు పారలల్ బైబిలు

తెలుగు భారతీయ బాషల పారలల్ బైబిలు

తెలుగు హీబ్రూ గ్రీకు పారలల్ బైబిలు

తెలుగు ఇంగ్లీషు Transliteration బైబిలు

నెహెమ్యా వచనములతో

నెహెమ్యా వచనములు లేకుండా

నెహెమ్యా అధ్యాయములు లేకుండా

నెహెమ్యా ఇంగ్లీషు Transliteration