0
అధ్యాయములు
0
వచనములు
0
శిష్యుడు
0
క్రమము

ప్రాధమిక సమాచారము

పుస్తకము పేరు: తీతుకు

రచయిత: పౌలు

విభాగము: క్రొత్త నిబంధన

వర్గము: పౌలు పత్రికలు

రచనాకాలము: క్రీ. పూ 64

చరిత్ర కాలము: N.A

వ్రాయబడిన స్థలము: మాసిదోనియ

ఎవరికొరకు: తీతుకు

గణాంకములు

పుస్తకము సంఖ్య: 56

క్రొత్త నిబంధన నందు: 17

పౌలు పత్రికలు నందు: 12

అధ్యాయములు: 3

వచనములు: 46

ముఖ్యమైన వ్యక్తులు

పౌలు

తీతుకు

ముఖ్యమైన ప్రదేశములు

క్రేతు

ముఖ్య వచనము(లు)

నేను నీ కాజ్ఞాపించిన ప్రకారము నీవు లోపముగా ఉన్నవాటిని దిద్ది, ప్రతి పట్టణములోను పెద్దలను నియమించు నిమిత్తమే నేను క్రేతులో నిన్ను విడిచివచ్చితిని (1:5)

తీతుకు పత్రిక అవగాహన

గ్రంధము యొక్క సారాంశము, విశేషములు

గ్రంథములో దేవుని ప్రత్యక్షత

నేర్చుకొనవలసిన పాటములు

స్తుతి, ఆరాధన అంశములు

గ్రంధ నిర్మాణము