0
అధ్యాయములు
0
వచనములు
0
ప్రియుడు
0
వధువు

ప్రాధమిక సమాచారము

పుస్తకము పేరు: పరమగీతము

రచయిత: సొలోమోను

విభాగము: పాత నిబంధన

వర్గము: జ్ఞానము

రచనాకాలము: క్రీ.పూ 970 – 930

చరిత్ర కాలము: NA

వ్రాయబడిన స్థలము: యెరుషలేము

ఎవరికొరకు: ఇశ్రాయేలీయుల కొరకు

గణాంకములు

పుస్తకము సంఖ్య: 22

పాత నిబంధన నందు: 22

 జ్ఞానము నందు: 5

అధ్యాయములు: 8

వచనములు: 117

ముఖ్యమైన వ్యక్తులు

సొలోమోను

షూలమతి

ముఖ్యమైన ప్రదేశములు

యెరుషలేము

షూనేము

ముఖ్య వచనము(లు)

నేను పద్మములలో మేపుచున్న నా ప్రియునిదానను అతడును నావాడు (6:3)

పరమగీతము అవగాహన

గ్రంధము యొక్క సారాంశము, విశేషములు

గ్రంథములో దేవుని ప్రత్యక్షత

నేర్చుకొనవలసిన పాటములు

స్తుతి, ఆరాధన అంశములు

గ్రంధ నిర్మాణము