0
రచయితలు
0
పుస్తకములు
0
అధ్యాయములు
0
వచనములు

ధర్మశాస్త్రము

ఆదికాండము – ద్వితియోపదేశకాండము (దేవుని విధులు, కట్టడలు)

చరిత్ర

యెహోషువ – ఎస్తేరు (ఇశ్రాయేలీయుల చరిత్ర)

జ్ఞానము

యోబు – పరమగీతము (ఇశ్రాయేలు సాహిత్యము)

పెద్ద ప్రవక్తలు

యెషయా – దానియేలు (దేవుని రాయబారులు)

చిన్న ప్రవక్తలు

హోషేయ – మలాకీ (దేవుని రాయబారులు)