0
అధ్యాయములు
0
వచనములు
0
ప్రవక్త
0
శ్రమ నేపధ్యములు

ప్రాధమిక సమాచారము

పుస్తకము పేరు: విలాపవాక్యములు

రచయిత: యిర్మియా

విభాగము: పాత నిబంధన

వర్గము: పెద్ద ప్రవక్తలు

రచనాకాలము: క్రీ. పూ 586

చరిత్ర కాలము: క్రీ.పూ 587 – 586

వ్రాయబడిన స్థలము: యెరుషలేము

ఎవరికొరకు: ఇశ్రాయేలు ప్రజల కొరకు

గణాంకములు

పుస్తకము సంఖ్య: 25

పాత నిబంధన నందు: 25

 పెద్ద ప్రవక్తల నందు: 3

అధ్యాయములు: 5

వచనములు: 154

ముఖ్యమైన వ్యక్తులు

యిర్మియా

ముఖ్యమైన ప్రదేశములు

యెరుషలేము

ముఖ్య వచనము(లు)

నా జనుల కుమారికి కలిగిన నాశనము చూడగా నా కన్నులు కన్నీటిచేత క్షీణించుచున్నవి నా యంతరంగము క్షోభిల్లుచున్నది నా కాలేజము నేలమీద ఒలుకుచున్నది. శిశువులును చంటిబిడ్డలును పట్టణపు వీధులలో మూర్ఛిల్లెదరు (2:11)

విలాపవాక్యములు అవగాహన

గ్రంధము యొక్క సారాంశము, విశేషములు

గ్రంథములో దేవుని ప్రత్యక్షత

నేర్చుకొనవలసిన పాటములు

స్తుతి, ఆరాధన అంశములు

గ్రంధ నిర్మాణము