0
అధ్యాయములు
0
వచనములు
0
శిష్యుడు
0
మనుష్యకుమారుడు

ప్రాధమిక సమాచారము

పుస్తకము పేరు: లూకా సువార్త

రచయిత: లూకా

విభాగము: క్రొత్త నిబంధన

వర్గము: సువార్తలు

రచనాకాలము: క్రీ. శ 60

చరిత్ర కాలము: క్రీ. పూ 37 – క్రీ. శ 30

వ్రాయబడిన స్థలము: రోము

ఎవరికొరకు: ఇశ్రాయేలు ప్రజల కొరకు

గణాంకములు

పుస్తకము సంఖ్య: 42

క్రొత్త నిబంధన నందు:

సువార్తల నందు: 3

అధ్యాయములు: 2

వచనములు: 1151

ముఖ్యమైన వ్యక్తులు

యేసు

ఎలీసబేతు

జెకర్యా

బాప్తిస్మమిచ్చు యోహాను

మరియ

శిష్యులు

హేరోదు

పిలాతు

మగ్ధలేనే మరియ

ముఖ్యమైన ప్రదేశములు

బెత్లెహేము

నజరేతు

కపెర్నహూము

గదర

బెత్సయిదా

సమరయ

యెరికో

బేతనియ

యెరుషలేము

ఎమ్మాయి

ముఖ్య వచనము(లు)

అందుకు యేసు ఇతడును అబ్రాహాము కుమారుడే; ఎందుకనగా నేడు ఈ యింటికి రక్షణ వచ్చియున్నది. నశించినదానిని వెదకి రక్షించుటకు మనుష్యకుమారుడు వచ్చెనని అతనితో చెప్పెను (19:9, 10)

లూకా సువార్త అవగాహన

గ్రంధము యొక్క సారాంశము, విశేషములు

గ్రంథములో దేవుని ప్రత్యక్షత

నేర్చుకొనవలసిన పాటములు

స్తుతి, ఆరాధన అంశములు

గ్రంధ నిర్మాణము