0
అధ్యాయములు
0
వచనములు
0
అపోస్తలుడు
0
విగ్రహారాధన పట్టణము

ప్రాధమిక సమాచారము

పుస్తకము పేరు: 2 కొరింధీయులకు

రచయిత: పౌలు

విభాగము: క్రొత్త నిబంధన

వర్గము: పౌలు పత్రికలు

రచనాకాలము: క్రీ. పూ 55 – 57

చరిత్ర కాలము: N.A

వ్రాయబడిన స్థలము: మాసిదోనియ

ఎవరికొరకు: కొరింధులోని క్రైస్తవులకు

గణాంకములు

పుస్తకము సంఖ్య: 47

క్రొత్త నిబంధన నందు: 8

పౌలు పత్రికలు నందు: 3

అధ్యాయములు: 13

వచనములు: 257

ముఖ్యమైన వ్యక్తులు

పౌలు

తిమోతి

తీతుకు

ముఖ్యమైన ప్రదేశములు

కొరింధు

మాసిదోనియ

ముఖ్య వచనము(లు)

కావున దేవుడు మా ద్వారా వేడుకొనినట్టు మేము క్రీస్తుకు రాయబారులమై దేవునితో సమాధానపడుడని క్రీస్తు పక్షముగా మిమ్మును బతిమాలుకొనుచున్నాము (5:20)

2 కొరింధీయులకు పత్రిక అవగాహన

గ్రంధము యొక్క సారాంశము, విశేషములు

గ్రంథములో దేవుని ప్రత్యక్షత

నేర్చుకొనవలసిన పాటములు

స్తుతి, ఆరాధన అంశములు

గ్రంధ నిర్మాణము