0
అధ్యాయములు
0
వచనములు
0
బాలుడు
0
యుద్దవీరుడు

ప్రాధమిక సమాచారము

పుస్తకము పేరు: 1 సమూయేలు

రచయిత: సమూయేలు

విభాగము: పాత నిబంధన

వర్గము: చరిత్ర

రచనాకాలము: సుమారు క్రీ.పూ. 1015

చరిత్ర కాలము: క్రీ.పూ. 1105 – 1010

వ్రాయబడిన స్థలము: రామా

ఎవరికొరకు: ఇశ్రాయేలీయుల కొరకు

గణాంకములు

పుస్తకము సంఖ్య: 9

పాత నిబంధన నందు: 9

చరిత్ర నందు: 4

అధ్యాయములు: 31

వచనములు: 810

ముఖ్యమైన వ్యక్తులు

ఏలి

హన్నా

సమూయేలు

సౌలు

యోనాతాను

దావీదు

ముఖ్యమైన ప్రదేశములు

రామా

షిలోహు

కిర్యతారీము

మిస్పా

గిల్గాలు

ఏలా లోయ

గాతు

సిక్లగు

గిబ్బోవ పర్వతము

ముఖ్య వచనము(లు)

అందుకు యెహోవా సమూయేలునకు సెలవిచ్చినదేమనగా జనులు నీతో చెప్పిన మాటలన్నిటి ప్రకారము జరిగింపుము; వారు నిన్ను విసర్జింపలేదు గాని తమ్మును ఏలకుండ నన్నే విసర్జించి యున్నారు (8:7)

అయితే వారిని ఏలబోవు రాజు ఎట్టివాడగునో నీవే సాక్షివై వారికి దృఢముగా తెలియజేయుము (8:9)

1 సమూయేలు అవగాహన

 • పరిచయము
 • రచయిత
 • రచనాకాలము
 • నేపధ్యములు
 • ఉద్దేశ్యము
 • ప్రత్యేకతలు
 • గమనించవలసిన అంశములు
 • దేవుని ప్రత్యక్షత
 • నేర్చుకొనవలసిన పాఠములు
 • స్తుతి, ఆరాధన అంశములు
 • నిర్మాణము
 • కాలక్రమము

1 సమూయేలు డౌన్లోడ్ లు

1 సమూయేలు PPT

రిఫరెన్స్ బైబిలు వచనములు లేకుండా

రిఫరెన్స్ బైబిలు వచనములతో

తెలుగు ఇంగ్లీషు పారలల్ బైబిలు

తెలుగు భారతీయ బాషల పారలల్ బైబిలు

తెలుగు హీబ్రూ గ్రీకు పారలల్ బైబిలు