0
అధ్యాయములు
0
వచనములు
0
శరీరము
0
ఆత్మ

ప్రాధమిక సమాచారము

పుస్తకము పేరు: గలతీయులకు

రచయిత: పౌలు

విభాగము: క్రొత్త నిబంధన

వర్గము: పౌలు పత్రికలు

రచనాకాలము: క్రీ. పూ 49

చరిత్ర కాలము: N.A

వ్రాయబడిన స్థలము: అంతియొకయ

ఎవరికొరకు: గలతీయలోని క్రైస్తవులకు

గణాంకములు

పుస్తకము సంఖ్య: 48

క్రొత్త నిబంధన నందు: 9

పౌలు పత్రికలు నందు: 4

అధ్యాయములు: 6

వచనములు: 149

ముఖ్యమైన వ్యక్తులు

పౌలు

పేతురు

బర్నబా

తీతుకు

అబ్రాహాము

ముఖ్యమైన ప్రదేశములు

గలతీయ

ముఖ్య వచనము(లు)

ఈ స్వాతంత్ర్యము అనుగ్రహించి, క్రీస్తు మనలను స్వతంత్రులనుగా చేసియున్నాడు. కాబట్టి, మీరు స్థిరముగా నిలిచి మరల దాస్యమను కాడిక్రింద చిక్కుకొనకుడి. (5:1)

గలతీ పత్రిక అవగాహన

గ్రంధము యొక్క సారాంశము, విశేషములు

గ్రంథములో దేవుని ప్రత్యక్షత

నేర్చుకొనవలసిన పాటములు

స్తుతి, ఆరాధన అంశములు

గ్రంధ నిర్మాణము