0
అధ్యాయములు
0
వచనములు
0
ప్రవక్త
0
సంవత్సరముల పరిచర్య

ప్రాధమిక సమాచారము

పుస్తకము పేరు: హోషేయ

రచయిత: హోషేయ

విభాగము: పాత నిబంధన

వర్గము: చిన్న ప్రవక్తలు

రచనాకాలము: క్రీ. పూ 715

చరిత్ర కాలము: క్రీ.పూ 753 – 715

వ్రాయబడిన స్థలము: ఉత్తర ఇశ్రాయేలు

ఎవరికొరకు: ఇశ్రాయేలు ప్రజల కొరకు

గణాంకములు

పుస్తకము సంఖ్య: 28

పాత నిబంధన నందు: 28

చిన్న ప్రవక్తల నందు: 1

అధ్యాయములు: 14

వచనములు: 197

ముఖ్యమైన వ్యక్తులు

హోషేయ

గోమేరు

ముఖ్యమైన ప్రదేశములు

సమరయ

ముఖ్య వచనము(లు)

మరియు యెహోవా నాకు సెలవిచ్చినదేమనగా ఇశ్రాయేలీయులు ద్రాక్షపండ్ల అడలను కోరి యితర దేవతలను పూజించినను యెహోవా వారిని ప్రేమించినట్లు, దాని ప్రియునికి ఇష్టురాలై వ్యభిచారిణియగు దాని యొద్దకు నీవు పోయి దానిని ప్రేమించుము (3:1)

హోషేయ అవగాహన

గ్రంధము యొక్క సారాంశము, విశేషములు

గ్రంథములో దేవుని ప్రత్యక్షత

నేర్చుకొనవలసిన పాటములు

స్తుతి, ఆరాధన అంశములు

గ్రంధ నిర్మాణము