పాత నిబంధన – పెద్ద ప్రవక్తలు

యెషయా – దానియేలు యొక్క బైబిలు స్టడీ

పెద్ద ప్రవక్తల విభాగము యొక్క వివరణ

  • పెద్ద ప్రవక్తల గ్రంధములు నిర్వచనము
  • పెద్ద ప్రవక్తల గ్రంధములు చారిత్రిక నేపధ్యము
  • పెద్ద ప్రవక్తల గ్రంధములు వేదాంత నేపధ్యము
  • పెద్ద ప్రవక్తల గ్రంధములు సాంస్కృతిక నేపధ్యము
  • పెద్ద ప్రవక్తల గ్రంధములు ప్రధాన అంశములు
  • పెద్ద ప్రవక్తల గ్రంధముల సంక్షిప్త వివరణ

యెషయా

దేవుని రక్షణ

యిర్మియా

దేవుని తీర్పు, దుఃఖము

విలాపవాక్యములు

దేవుని విశ్వాస్యత

యెహెజ్కేలు

దేవుని దర్శనములు, ఆయన మహిమ

దానియేలు

చరిత్రలో దేవుని సార్వభౌమాధికారము