పాత నిబంధన – పెద్ద ప్రవక్తలు

యెషయా – దానియేలు యొక్క బైబిలు స్టడీ

యెషయా

దేవుని రక్షణ

యిర్మియా

దేవుని తీర్పు, దుఃఖము

విలాపవాక్యములు

దేవుని విశ్వాస్యత

యెహెజ్కేలు

దేవుని దర్శనములు, ఆయన మహిమ

దానియేలు

చరిత్రలో దేవుని సార్వభౌమాధికారము