0
అధ్యాయములు
0
వచనములు
0
విశ్వాసము
0
శ్రమలు

ప్రాధమిక సమాచారము

పుస్తకము పేరు: 1 పేతురు

రచయిత: పేతురు

విభాగము: క్రొత్త నిబంధన

వర్గము: సార్వత్రిక పత్రికలు

రచనాకాలము: క్రీ. పూ 62 – 64

చరిత్ర కాలము: N.A

వ్రాయబడిన స్థలము: రోము

ఎవరికొరకు: యూదు క్రైస్తవులకు

గణాంకములు

పుస్తకము సంఖ్య: 60

క్రొత్త నిబంధన నందు: 21

సార్వత్రిక పత్రికలు నందు: 2

అధ్యాయములు: 5

వచనములు: 105

ముఖ్యమైన వ్యక్తులు

పేతురు

సీల

మార్కు

ముఖ్యమైన ప్రదేశములు

ఆసియ మైనరు

ముఖ్య వచనము(లు)

నశించిపోవు సువర్ణము అగ్నిపరీక్షవలన శుద్ధపరచబడుచున్నది గదా? దానికంటె అమూల్యమైన మీ విశ్వాసము ఈ శోధనలచేత పరీక్షకు నిలిచినదై, యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీకు మెప్పును మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమగును (1:7)

1 పేతురు పత్రిక అవగాహన

గ్రంధము యొక్క సారాంశము, విశేషములు

గ్రంథములో దేవుని ప్రత్యక్షత

నేర్చుకొనవలసిన పాటములు

స్తుతి, ఆరాధన అంశములు

గ్రంధ నిర్మాణము