0
అధ్యాయములు
0
వచనములు
0
ప్రవక్త
0
జనాంగము

ప్రాధమిక సమాచారము

పుస్తకము పేరు: ఓబధ్యా

రచయిత: ఓబధ్యా

విభాగము: పాత నిబంధన

వర్గము: చిన్న ప్రవక్తలు

రచనాకాలము: క్రీ. పూ 853 – 841

చరిత్ర కాలము: క్రీ.పూ 853 – 841

వ్రాయబడిన స్థలము: ఇశ్రాయేలు

ఎవరికొరకు: ఇశ్రాయేలు, ఎదోము ప్రజల కొరకు

గణాంకములు

పుస్తకము సంఖ్య: 31

పాత నిబంధన నందు: 31

చిన్న ప్రవక్తల నందు: 4

అధ్యాయములు: 1

వచనములు: 21

ముఖ్యమైన వ్యక్తులు

ఎదోమీయులు

ముఖ్యమైన ప్రదేశములు

ఎదోము

ముఖ్య వచనము(లు)

 యెహోవా దినము అన్యజనులందరి మీదికి వచ్చుచున్నది. అప్పుడు నీవు చేసినట్టే నీకును చేయబడును, నీవు చేసినదే నీ నెత్తిమీదికి వచ్చును (1:15)

ఓబధ్యా అవగాహన

గ్రంధము యొక్క సారాంశము, విశేషములు

గ్రంథములో దేవుని ప్రత్యక్షత

నేర్చుకొనవలసిన పాటములు

స్తుతి, ఆరాధన అంశములు

గ్రంధ నిర్మాణము