0
అధ్యాయములు
0
వచనములు
0
ప్రవక్త
0
రాజులు

ప్రాధమిక సమాచారము

పుస్తకము పేరు: యెషయా

రచయిత: యెషయా

విభాగము: పాత నిబంధన

వర్గము: పెద్ద ప్రవక్తలు

రచనాకాలము: క్రీ. పూ 700

చరిత్ర కాలము: క్రీ.పూ 760 – 640

వ్రాయబడిన స్థలము: యెరుషలేము

ఎవరికొరకు: యూదా ప్రజల కొరకు

గణాంకములు

పుస్తకము సంఖ్య: 23

పాత నిబంధన నందు: 23

 పెద్ద ప్రవక్తల నందు: 1

అధ్యాయములు: 66

వచనములు: 1292

ముఖ్యమైన వ్యక్తులు

యెషయా

హిజ్కియా

ముఖ్యమైన ప్రదేశములు

యెరుషలేము

ముఖ్య వచనము(లు)

మన యతిక్రమ క్రియలనుబట్టి అతడు గాయపరచబడెను మన దోషములనుబట్టి నలుగగొట్టబడెను మన సమాధానార్థమైన శిక్ష అతనిమీద పడెను అతడు పొందిన దెబ్బలచేత మనకు స్వస్థత కలుగుచున్నది. (53:5)

యెషయా అవగాహన

గ్రంధము యొక్క సారాంశము, విశేషములు

గ్రంథములో దేవుని ప్రత్యక్షత

నేర్చుకొనవలసిన పాటములు

స్తుతి, ఆరాధన అంశములు

గ్రంధ నిర్మాణము