క్రొత్త నిబంధన – సార్వత్రిక పత్రికలు

యాకోబు – యూదా యొక్క బైబిలు స్టడీ

సార్వత్రిక పత్రికలు అవగాహన

యాకోబు

నిజమైన విశ్వాసము

1 పేతురు

శ్రమకు ప్రతిస్పందన

2 పేతురు

అబద్ద బోధకుల విషయమై హెచ్చరిక

1 యోహాను

దేవునితో సహవాసము

2 యోహాను

క్రైస్తవ వివేచన

3 యోహాను

క్రైస్తవ ఆతిధ్యము

యూదా

విశ్వాసము కొరకు పోటీ