0
రచయితలు
0
పుస్తకములు
0
అధ్యాయములు
0
వచనములు

సువార్తలు

మత్తయి – యోహాను (యేసుక్రీస్తును గురించిన రక్షణ సువార్త)

చరిత్ర

అపోస్తలుల కార్యములు (పరిశుద్దాత్మ దేవుని క్రియలు)

పౌలు పత్రికలు

రోమా – హెబ్రీయులకు (పౌలు సంఘమునకు ఇచ్చిన మార్గదర్శకములు)

సార్వత్రిక/ఇతర పత్రికలు

యాకోబు – యూదా (ఇతర శిష్యుల మార్గదర్శకములు)

ప్రవచనము

ప్రకటన (యుగాంత సంఘటనలు)