దుష్టుల ఆలోచనచొప్పున నడువక పాపుల మార్గమున నిలువక అపహాసకులు కూర్చుండు చోటను కూర్చుండక యెహోవా ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించుచు దివారాత్రము దానిని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు. అతడు నీటికాలువల యోరను నాటబడినదై ఆకు వాడక తన కాలమందు ఫలమిచ్చు చెట్టువలె నుండును అతడు చేయునదంతయు సఫలమగును.

— కీర్తనలు 1:1-3

Latest YouTube Video

Telugu Bible Translation History

Latest Bible Study Video

KYB 318 – ఆదికాండము 22 పార్ట్ 19

క్లిక్ చెయ్యండి

వెబ్ సైట్ విశేషములు/అవగాహన కొరకు

క్లిక్ చెయ్యండి
క్లిక్ చెయ్యండి

క్రొత్తగా చేర్చబడిన సమాచారము కొరకు

క్లిక్ చెయ్యండి

వెబ్ సైట్ ఫీచర్స్

  • పరిశుద్ద గ్రంధము

  • బైబిలు స్టడీ

  • బైబిలు మీడియా (PPT, Charts)
  • అనుదిన ధ్యానములు
  • క్రాస్ రిఫరెన్స్
  • వాగ్దానములు
  • కంకార్డేన్స్
  • బైబిలు రీడింగ్ ప్లానులు
  • వివిధ బాషల పారలల్ బైబిలు

పరిశుద్ద గ్రంధము

పాత నిబంధన

క్రొత్త నిబంధన

ఆండ్రాయిడ్ (Android) ఆప్స్

రిఫరెన్స్ బైబిలు

పారలల్ బైబిలు

తెలుగు బైబిలు స్టడీ