0
దేవుడు
0
పుస్తకము
0
వెబ్ సైట్
0
శిష్యుడు

దుష్టుల ఆలోచనచొప్పున నడువక పాపుల మార్గమున నిలువక అపహాసకులు కూర్చుండు చోటను కూర్చుండక యెహోవా ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించుచు దివారాత్రము దానిని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు. అతడు నీటికాలువల యోరను నాటబడినదై ఆకు వాడక తన కాలమందు ఫలమిచ్చు చెట్టువలె నుండును అతడు చేయునదంతయు సఫలమగును.

— కీర్తనలు 1:1-3

Latest YouTube Video

Book of Genesis Facts and Features

Latest Bible Study Video

Genesis 28 – Session 28

క్లిక్ చెయ్యండి

వెబ్ సైట్ విశేషములు/అవగాహన కొరకు

క్లిక్ చెయ్యండి
క్లిక్ చెయ్యండి

తెలుగు, ఇంగ్లీష్ లో అధ్యాయములు, పుస్తకముల షార్ట్ వీడియోస్ youtube, instagram, facebook ఛానెల్ నందు అప్లోడ్ చేయబడినవి.

క్లిక్ చెయ్యండి

వెబ్ సైట్ ఫీచర్స్

  • పరిశుద్ద గ్రంధము

  • బైబిలు స్టడీ

  • బైబిలు మీడియా (PPT, Charts)
  • అనుదిన ధ్యానములు
  • క్రాస్ రిఫరెన్స్
  • వాగ్దానములు
  • కంకార్డేన్స్
  • బైబిలు రీడింగ్ ప్లానులు
  • వివిధ బాషల పారలల్ బైబిలు

పరిశుద్ద గ్రంధము

పాత నిబంధన

క్రొత్త నిబంధన

బైబిలు కోర్సులు

బైబిలు గణాంకములు

బైబిలు స్టడీ పద్ధతులు

బైబిలు PPTs

బైబిలు వనరులు

బైబిలు స్టడీ వీడియోస్

ఆండ్రాయిడ్ (Android) ఆప్స్

రిఫరెన్స్ బైబిలు

బైబిలు పరిచయము

తెలుగు బైబిలు స్టడీ

Connect with Us