0
అధ్యాయములు
0
వచనములు
0
ఆత్మీయ తండ్రి
0
ఆత్మీయ కుమారుడు

ప్రాధమిక సమాచారము

పుస్తకము పేరు: 2 తిమోతి

రచయిత: పౌలు

విభాగము: క్రొత్త నిబంధన

వర్గము: పౌలు పత్రికలు

రచనాకాలము: క్రీ. పూ 66 – 67

చరిత్ర కాలము: N.A

వ్రాయబడిన స్థలము: రోము

ఎవరికొరకు: తిమోతికి

గణాంకములు

పుస్తకము సంఖ్య: 55

క్రొత్త నిబంధన నందు: 16

పౌలు పత్రికలు నందు: 11

అధ్యాయములు: 4

వచనములు: 83

ముఖ్యమైన వ్యక్తులు

పౌలు

తిమోతి

లూకా

మార్కు

ముఖ్యమైన ప్రదేశములు

ఎఫెసు

ముఖ్య వచనము(లు)

 దేవుని యెదుట యోగ్యునిగాను, సిగ్గుపడ నక్కరలేని పనివానిగాను, సత్యవాక్యమును సరిగా ఉపదేశించు వానిగాను నిన్ను నీవే దేవునికి కనుపరచుకొనుటకు జాగ్రత్తపడుము (2:15)

2 తిమోతి పత్రిక అవగాహన

గ్రంధము యొక్క సారాంశము, విశేషములు

గ్రంథములో దేవుని ప్రత్యక్షత

నేర్చుకొనవలసిన పాటములు

స్తుతి, ఆరాధన అంశములు

గ్రంధ నిర్మాణము