0
అధ్యాయములు
0
వచనములు
0
విశ్వాసము
0
నూతన పరలోకము

ప్రాధమిక సమాచారము

పుస్తకము పేరు: 2 పేతురు

రచయిత: పేతురు

విభాగము: క్రొత్త నిబంధన

వర్గము: సార్వత్రిక పత్రికలు

రచనాకాలము: క్రీ. పూ 67

చరిత్ర కాలము: N.A

వ్రాయబడిన స్థలము: రోము

ఎవరికొరకు: క్రైస్తవులకు

గణాంకములు

పుస్తకము సంఖ్య: 61

క్రొత్త నిబంధన నందు: 22

సార్వత్రిక పత్రికలు నందు: 3

అధ్యాయములు: 3

వచనములు: 61

ముఖ్యమైన వ్యక్తులు

పౌలు

పేతురు

ముఖ్యమైన ప్రదేశములు

N. A

ముఖ్య వచనము(లు)

 దేవుని గూర్చినట్టియు మన ప్రభువైన యేసును గూర్చినట్టియునైన అనుభవ జ్ఞానము వలన మీకు కృపయు సమాధానమును విస్తరించును గాక. (1:3)

2 పేతురు పత్రిక అవగాహన

గ్రంధము యొక్క సారాంశము, విశేషములు

గ్రంథములో దేవుని ప్రత్యక్షత

నేర్చుకొనవలసిన పాటములు

స్తుతి, ఆరాధన అంశములు

గ్రంధ నిర్మాణము