0
అధ్యాయములు
0
వచనములు
0
అమ్మ
0
ప్రేమ, సత్యము

ప్రాధమిక సమాచారము

పుస్తకము పేరు: 2 యోహాను

రచయిత: యోహాను

విభాగము: క్రొత్త నిబంధన

వర్గము: సార్వత్రిక పత్రికలు

రచనాకాలము: క్రీ. పూ 90

చరిత్ర కాలము: N.A

వ్రాయబడిన స్థలము: ఎఫెసు

ఎవరికొరకు: ఒక అమ్మగారికి

గణాంకములు

పుస్తకము సంఖ్య: 63

క్రొత్త నిబంధన నందు: 24

సార్వత్రిక పత్రికలు నందు: 5

అధ్యాయములు: 1

వచనములు: 13

ముఖ్యమైన వ్యక్తులు

యోహాను

ఒక అమ్మగారు

ముఖ్యమైన ప్రదేశములు

ఎఫెసు

ముఖ్య వచనము(లు)

మనమాయన ఆజ్ఞల ప్రకారము నడుచుటయే ప్రేమ; మీరు మొదటనుండి వినిన ప్రకారము ప్రేమలో నడుచుకొనవలెను అనునదియే ఆ ఆజ్ఞ. (1:6)

2 యోహాను పత్రిక అవగాహన

గ్రంధము యొక్క సారాంశము, విశేషములు

గ్రంథములో దేవుని ప్రత్యక్షత

నేర్చుకొనవలసిన పాటములు

స్తుతి, ఆరాధన అంశములు

గ్రంధ నిర్మాణము