0
అధ్యాయములు
0
వచనములు
0
విశ్వాసము
0
పోరాటము

ప్రాధమిక సమాచారము

పుస్తకము పేరు: యూదా

రచయిత: యూదా

విభాగము: క్రొత్త నిబంధన

వర్గము: సార్వత్రిక పత్రికలు

రచనాకాలము: క్రీ. పూ 65

చరిత్ర కాలము: N.A

వ్రాయబడిన స్థలము:N.A

ఎవరికొరకు: యూదు క్రైస్తవులకు

గణాంకములు

పుస్తకము సంఖ్య: 65

క్రొత్త నిబంధన నందు: 26

సార్వత్రిక పత్రికలు నందు: 7

అధ్యాయములు: 1

వచనములు: 25

ముఖ్యమైన వ్యక్తులు

యూదా

యాకోబు

యేసు

ముఖ్యమైన ప్రదేశములు

N.A

ముఖ్య వచనము(లు)

ప్రియులారా, మనకందరికి కలిగెడు రక్షణనుగూర్చి మీకు వ్రాయవలెనని విశేషాసక్తి గలవాడనై ప్రయత్నపడుచుండగా, పరిశుద్ధులకు ఒక్కసారే అప్పగింపబడిన బోధ నిమిత్తము మీరు పోరాడవలెనని మిమ్మును వేడుకొనుచు మీకు వ్రాయవలసివచ్చెను (1:3)

యూదా పత్రిక అవగాహన

గ్రంధము యొక్క సారాంశము, విశేషములు

గ్రంథములో దేవుని ప్రత్యక్షత

నేర్చుకొనవలసిన పాటములు

స్తుతి, ఆరాధన అంశములు

గ్రంధ నిర్మాణము