0
అధ్యాయములు
0
వచనములు
0
విశ్వాసము
0
సహోదర ప్రేమ

ప్రాధమిక సమాచారము

పుస్తకము పేరు: 1 యోహాను

రచయిత: యోహాను

విభాగము: క్రొత్త నిబంధన

వర్గము: సార్వత్రిక పత్రికలు

రచనాకాలము: క్రీ. పూ 85 – 90

చరిత్ర కాలము: N.A

వ్రాయబడిన స్థలము: ఎఫెసు

ఎవరికొరకు: క్రైస్తవులకు

గణాంకములు

పుస్తకము సంఖ్య: 62

క్రొత్త నిబంధన నందు: 23

సార్వత్రిక పత్రికలు నందు: 4

అధ్యాయములు: 5

వచనములు: 105

ముఖ్యమైన వ్యక్తులు

యోహాను

యేసు

ముఖ్యమైన ప్రదేశములు

ఎఫెసు

ముఖ్య వచనము(లు)

ఆయననుబట్టి మనకు కలిగిన ధైర్యమేదనగా, ఆయన చిత్తానుసారముగా మనమేది అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలకించుననునదియే (5:13)

1 యోహాను పత్రిక అవగాహన

గ్రంధము యొక్క సారాంశము, విశేషములు

గ్రంథములో దేవుని ప్రత్యక్షత

నేర్చుకొనవలసిన పాటములు

స్తుతి, ఆరాధన అంశములు

గ్రంధ నిర్మాణము