0
అధ్యాయములు
0
వచనములు
0
ప్రవక్త
0
సార్లు అగ్ని

ప్రాధమిక సమాచారము

పుస్తకము పేరు: ఆమోసు

రచయిత: ఆమోసు

విభాగము: పాత నిబంధన

వర్గము: చిన్న ప్రవక్తలు

రచనాకాలము: క్రీ. పూ 760 – 750

చరిత్ర కాలము: క్రీ.పూ 760 – 750

వ్రాయబడిన స్థలము: సీనాయి

ఎవరికొరకు: ఇశ్రాయేలు ప్రజల కొరకు

గణాంకములు

పుస్తకము సంఖ్య: 30

పాత నిబంధన నందు: 30

చిన్న ప్రవక్తల నందు: 3

అధ్యాయములు: 9

వచనములు: 146

ముఖ్యమైన వ్యక్తులు

ఆమోసు

అమజ్యా

యెరోబాము 2

ముఖ్యమైన ప్రదేశములు

సమరయ

అష్షూరు

ముఖ్య వచనము(లు)

నీళ్లు పారినట్లుగా న్యాయము జరుగనియ్యుడి, గొప్ప ప్రవాహమువలె నీతిని ప్రవహింపనియ్యుడి. (5:24)

ఆమోసు అవగాహన

గ్రంధము యొక్క సారాంశము, విశేషములు

గ్రంథములో దేవుని ప్రత్యక్షత

నేర్చుకొనవలసిన పాటములు

స్తుతి, ఆరాధన అంశములు

గ్రంధ నిర్మాణము