0
అధ్యాయములు
0
వచనములు
0
జ్ఞాని
0
సామెతలు

ప్రాధమిక సమాచారము

పుస్తకము పేరు: సామెతలు

రచయిత: సొలోమోను, ఆగూరు

విభాగము: పాత నిబంధన

వర్గము: జ్ఞానము

రచనాకాలము: క్రీ.పూ 950 – 720

చరిత్ర కాలము: NA

వ్రాయబడిన స్థలము: యెరుషలేము

ఎవరికొరకు: ఇశ్రాయేలీయుల కొరకు

గణాంకములు

పుస్తకము సంఖ్య: 20

పాత నిబంధన నందు: 20

 జ్ఞానము నందు: 3

అధ్యాయములు: 31

వచనములు: 915

ముఖ్యమైన వ్యక్తులు

NA

ముఖ్యమైన ప్రదేశములు

ఇశ్రాయేలు

గిబియోను

యెరుషలేము

ముఖ్య వచనము(లు)

 యెహోవాయందు భయభక్తులు కలిగియుండుట తెలివికి మూలము మూర్ఖులు జ్ఞానమును ఉపదేశమును తిరస్కరించుదురు (1:7)

సామెతలు అవగాహన

పరిచయము
రచయిత
రచనాకాలము
నేపధ్యములు
ఉద్దేశ్యము
ప్రత్యేకతలు
గమనించవలసిన అంశములు
దేవుని ప్రత్యక్షత
నేర్చుకొనవలసిన పాఠములు
స్తుతి, ఆరాధన అంశములు
నిర్మాణము
కాలక్రమము

సామెతలు డౌన్లోడ్ లు

రిఫరెన్స్ బైబిలు వచనములు లేకుండా

రిఫరెన్స్ బైబిలు వచనములతో

తెలుగు ఇంగ్లీషు పారలల్ బైబిలు

తెలుగు భారతీయ బాషల పారలల్ బైబిలు

తెలుగు హీబ్రూ గ్రీకు పారలల్ బైబిలు

తెలుగు ఇంగ్లీషు Transliteration బైబిలు

సామెతలు వచనములతో

సామెతలు వచనములు లేకుండా

సామెతలు అధ్యాయములు లేకుండా

సామెతలు ఇంగ్లీషు Transliteration