0
అధ్యాయములు
0
వచనములు
0
జ్ఞాని
0
సామెతలు

ప్రాధమిక సమాచారము

పుస్తకము పేరు: సామెతలు

రచయిత: సొలోమోను, ఆగూరు

విభాగము: పాత నిబంధన

వర్గము: జ్ఞానము

రచనాకాలము: క్రీ.పూ 950 – 720

చరిత్ర కాలము: NA

వ్రాయబడిన స్థలము: యెరుషలేము

ఎవరికొరకు: ఇశ్రాయేలీయుల కొరకు

గణాంకములు

పుస్తకము సంఖ్య: 20

పాత నిబంధన నందు: 20

 జ్ఞానము నందు: 3

అధ్యాయములు: 31

వచనములు: 915

ముఖ్యమైన వ్యక్తులు

NA

ముఖ్యమైన ప్రదేశములు

ఇశ్రాయేలు

గిబియోను

యెరుషలేము

ముఖ్య వచనము(లు)

 యెహోవాయందు భయభక్తులు కలిగియుండుట తెలివికి మూలము మూర్ఖులు జ్ఞానమును ఉపదేశమును తిరస్కరించుదురు (1:7)

సామెతలు అవగాహన

గ్రంధము యొక్క సారాంశము, విశేషములు

గ్రంథములో దేవుని ప్రత్యక్షత

నేర్చుకొనవలసిన పాటములు

స్తుతి, ఆరాధన అంశములు

గ్రంధ నిర్మాణము