బైబిలు అధ్యయనము

హోషేయ – మలాకీ యొక్క బైబిలు స్టడీ

హోషేయ

విశ్వాసఘాతకుల పట్ల దేవుని ప్రేమ

యోవేలు

యెహోవా దినము – మిడతల దండు

ఆమోసు

బాధింపబడినవారి దేవుడు

ఓబధ్యా

న్యాయమైన దేవుని తీర్పు

యోనా

కనికరము గల దేవుడు

మీకా

న్యాయమునకు దేవుడు

నహూము

కోపము గల దేవుడు

హబక్కూకు

సార్వభౌమాధికారము కలిగిన దేవుడు

జెఫన్యా

తీర్పు తీర్చు దేవుడు

హగ్గయి

దేవాలయ పునరుద్దరణ

జెకర్యా

విడుదలనిచ్చు దేవుడు

మలాకీ

ఆచారముల గద్దింపు