0
అధ్యాయములు
0
వచనములు
0
ప్రసంగి
0
సార్లు శూన్యము

ప్రాధమిక సమాచారము

పుస్తకము పేరు: ప్రసంగి

రచయిత: సొలోమోను

విభాగము: పాత నిబంధన

వర్గము: జ్ఞానము

రచనాకాలము: క్రీ.పూ 935

చరిత్ర కాలము: NA

వ్రాయబడిన స్థలము: యెరుషలేము

ఎవరికొరకు: ఇశ్రాయేలీయుల కొరకు

గణాంకములు

పుస్తకము సంఖ్య: 21

పాత నిబంధన నందు: 21

 జ్ఞానము నందు: 4

అధ్యాయములు: 12

వచనములు: 222

ముఖ్యమైన వ్యక్తులు

NA

ముఖ్యమైన ప్రదేశములు

ఇశ్రాయేలు

గిబియోను

యెరుషలేము

ముఖ్య వచనము(లు)

ఇదంతయు వినిన తరువాత తేలిన ఫలితార్థమిదే; దేవునియందు భయభక్తులు కలిగియుండి ఆయన కట్టడల ననుసరించి నడుచుచుండవలెను, మానవకోటికి ఇదియే విధి. (12:13)

ప్రసంగి అవగాహన

గ్రంధము యొక్క సారాంశము, విశేషములు

గ్రంథములో దేవుని ప్రత్యక్షత

నేర్చుకొనవలసిన పాటములు

స్తుతి, ఆరాధన అంశములు

గ్రంధ నిర్మాణము