0
అధ్యాయములు
0
వచనములు
0
సద్గుణ స్త్రీ
0
బంధువిమోచకుడు

ప్రాధమిక సమాచారము

పుస్తకము పేరు: రూతు

రచయిత: సమూయేలు

విభాగము: పాత నిబంధన

వర్గము: చరిత్ర

రచనాకాలము: సుమారు క్రీ.పూ. 1375 – 1050

చరిత్ర కాలము: వర్తించదు

వ్రాయబడిన స్థలము: ఇశ్రాయేలు

ఎవరికొరకు: ఇశ్రాయేలీయుల కొరకు

గణాంకములు

పుస్తకము సంఖ్య: 8

పాత నిబంధన నందు: 8

చరిత్ర నందు: 3

అధ్యాయములు: 4

వచనములు: 85

ముఖ్యమైన వ్యక్తులు

రూతు

నయోమి

బోయజు

ముఖ్యమైన ప్రదేశములు

మోయాబు

బెత్లెహేము

ముఖ్య వచనము(లు)

అందుకు రూతు నా వెంబడి రావద్దనియు నన్ను విడిచిపెట్టుమనియు నన్ను బ్రతిమాలుకొనవద్దు. నీవు వెళ్లు చోటికే నేను వచ్చెదను, నీవు నివసించు చోటనే నేను నివసించెదను, నీ జనమే నా జనము నీ దేవుడే నా దేవుడు (1:16)

రూతు అవగాహన

పరిచయము
రచయిత
రచనాకాలము
నేపధ్యములు
ఉద్దేశ్యము
ప్రత్యేకతలు
గమనించవలసిన అంశములు
దేవుని ప్రత్యక్షత
నేర్చుకొనవలసిన పాఠములు
స్తుతి, ఆరాధన అంశములు
నిర్మాణము
కాలక్రమము

రూతు డౌన్లోడ్ లు

రూతు PPT

రిఫరెన్స్ బైబిలు వచనములు లేకుండా

రిఫరెన్స్ బైబిలు వచనములతో

తెలుగు ఇంగ్లీషు పారలల్ బైబిలు

తెలుగు భారతీయ బాషల పారలల్ బైబిలు

తెలుగు హీబ్రూ గ్రీకు పారలల్ బైబిలు