0
అధ్యాయములు
0
వచనములు
0
ప్రవక్త
0
రాజులు

ప్రాధమిక సమాచారము

పుస్తకము పేరు: దానియేలు

రచయిత: దానియేలు

విభాగము: పాత నిబంధన

వర్గము: పెద్ద ప్రవక్తలు

రచనాకాలము: క్రీ. పూ 535

చరిత్ర కాలము: క్రీ.పూ 605 – 536

వ్రాయబడిన స్థలము: బబులోను

ఎవరికొరకు: ఇశ్రాయేలు ప్రజల కొరకు

గణాంకములు

పుస్తకము సంఖ్య: 27

పాత నిబంధన నందు: 27

 పెద్ద ప్రవక్తల నందు: 5

అధ్యాయములు: 12

వచనములు: 357

ముఖ్యమైన వ్యక్తులు

దానియేలు

నెబుకద్నెజరు

షద్రకు

మెషెకు

అబేద్నెగో

బెల్షస్సరు

దర్యావేషు

ముఖ్యమైన ప్రదేశములు

బబులోను

ముఖ్య వచనము(లు)

ఆయన మరుగుమాటలను మర్మములను బయలుపరచును, అంధకారములోని సంగతులు ఆయనకు తెలియును; వెలుగుయొక్క నివాసస్థలము ఆయనయొద్ద నున్నది (2:22)

దానియేలు అవగాహన

గ్రంధము యొక్క సారాంశము, విశేషములు

గ్రంథములో దేవుని ప్రత్యక్షత

నేర్చుకొనవలసిన పాటములు

స్తుతి, ఆరాధన అంశములు

గ్రంధ నిర్మాణము