0
అధ్యాయములు
0
వచనములు
0
ప్రవక్త
0
ప్రజలు

ప్రాధమిక సమాచారము

పుస్తకము పేరు: యోనా

రచయిత: యోనా

విభాగము: పాత నిబంధన

వర్గము: చిన్న ప్రవక్తలు

రచనాకాలము: క్రీ. పూ 785 – 760

చరిత్ర కాలము: క్రీ.పూ 785 – 760

వ్రాయబడిన స్థలము: యెరుషలేము

ఎవరికొరకు: ఇశ్రాయేలు ప్రజల కొరకు

గణాంకములు

పుస్తకము సంఖ్య: 32

పాత నిబంధన నందు: 32

చిన్న ప్రవక్తల నందు: 5

అధ్యాయములు: 4

వచనములు: 48

ముఖ్యమైన వ్యక్తులు

యోనా

ముఖ్యమైన ప్రదేశములు

నీనెవె

యొప్పే

ముఖ్య వచనము(లు)

అయితే నూట ఇరువదివేలకంటె ఎక్కువై, కుడియెడమలు ఎరుగని జనమును బహు పశువులును గల నీనెవె మహాపురము విషయములో నేను విచారపడవద్దా? అని యోనాతో సెలవిచ్చెను (4:11)

యోనా అవగాహన

గ్రంధము యొక్క సారాంశము, విశేషములు

గ్రంథములో దేవుని ప్రత్యక్షత

నేర్చుకొనవలసిన పాటములు

స్తుతి, ఆరాధన అంశములు

గ్రంధ నిర్మాణము