0
అధ్యాయములు
0
వచనములు
0
ప్రవక్త
0
దేవాలయము

ప్రాధమిక సమాచారము

పుస్తకము పేరు: హగ్గయి

రచయిత: హగ్గయి

విభాగము: పాత నిబంధన

వర్గము: చిన్న ప్రవక్తలు

రచనాకాలము: క్రీ. పూ 520

చరిత్ర కాలము: క్రీ.పూ 520

వ్రాయబడిన స్థలము: యెరుషలేము

ఎవరికొరకు: ఇశ్రాయేలు ప్రజల కొరకు

గణాంకములు

పుస్తకము సంఖ్య: 37

పాత నిబంధన నందు: 37

చిన్న ప్రవక్తల నందు: 10

అధ్యాయములు: 2

వచనములు: 38

ముఖ్యమైన వ్యక్తులు

హగ్గయి

జెరుబ్బాబేలు

యెహోషువ

ముఖ్యమైన ప్రదేశములు

దేవాలయము

పర్షియా

ముఖ్య వచనము(లు)

ఈ మందిరము పాడైయుండగా మీరు సరంబీవేసిన యిండ్లలో నిసించుటకు ఇది సమయమా? (1:4)

హగ్గయి అవగాహన

గ్రంధము యొక్క సారాంశము, విశేషములు

గ్రంథములో దేవుని ప్రత్యక్షత

నేర్చుకొనవలసిన పాటములు

స్తుతి, ఆరాధన అంశములు

గ్రంధ నిర్మాణము