0
అధ్యాయములు
0
వచనములు
0
పరిచారకుడు
0
శ్రమనొందిన సేవకుడు

ప్రాధమిక సమాచారము

పుస్తకము పేరు: మార్కు సువార్త

రచయిత: మార్కు

విభాగము: క్రొత్త నిబంధన

వర్గము: సువార్తలు

రచనాకాలము: క్రీ. శ 55 – 65

చరిత్ర కాలము: క్రీ. పూ 5 – క్రీ. శ 30

వ్రాయబడిన స్థలము: రోమా

ఎవరికొరకు: ఇశ్రాయేలు ప్రజల కొరకు

గణాంకములు

పుస్తకము సంఖ్య: 41

క్రొత్త నిబంధన నందు: 2

సువార్తల నందు: 2

అధ్యాయములు: 16

వచనములు: 678

ముఖ్యమైన వ్యక్తులు

యేసు

శిష్యులు

పరిసయ్యులు, శాస్త్రులు

పిలాతు

ముఖ్యమైన ప్రదేశములు

కపెర్నహూము

బెత్సయిదా

గెన్నెసరేతు

తూరు, సీదోను

కైసరయ

యెరుషలేము

ముఖ్య వచనము(లు)

 మనుష్యకుమారుడు పరిచారము చేయించుకొనుటకు రాలేదు గాని పరిచారము చేయుటకును, అనేకులకు ప్రతిగా విమోచన క్రయధనముగా తన ప్రాణము ఇచ్చుటకును వచ్చెననెను (10:45)

మార్కు సువార్త అవగాహన

గ్రంధము యొక్క సారాంశము, విశేషములు

గ్రంథములో దేవుని ప్రత్యక్షత

నేర్చుకొనవలసిన పాటములు

స్తుతి, ఆరాధన అంశములు

గ్రంధ నిర్మాణము